خواندن3

کتاب رمان را چگونه میتوان تندخواند؟

تتوجهات لازم، هنگام خواندن یک کتاب داستانی با روش اجمالی 1. در خواندن یک نوشته ادبی یا یک اثر هنری به طور اجمالی، دو محدودیت زیر وجود دارد. الف) چون خواندن پایان نوشته های ادبی و آثار هنری، اغلب درک خواننده را از مطالب کم و کند و لطف آن را از بین می برد، لازم است در این گونه آثار، تنها به نمونه گیری از قسمت های اول اثر بپردازید. ب) با خواندن اجمالی یک اثر هنری یا یک نوشته ادبی، نمی توان به مفهوم اصلی آن دست یافت. 2. برای کسب اطلاع در مورد اثر، در صورت موجود بودن، اطلاعات پشت جلد کتاب را بخوانید. 3. می توانید با بررسی سریع چند صفحه یا چند فصل اول کتاب، خود را با مطالب کتاب آشنا سازید و نسبت به آن، بیشتر علاقه مند شوید. همچنین سعی کنید تا نویسنده کتاب را بیشتر بشناسید و درباره عصری که نویسنده این اثر را نوشته، اطلاعاتی به دست آورید. برای مطالعه 5 مرحله دیگر به متن کتاب سیف مراجعه فرمایید منبع: کتاب روشهای مطالعه و یادگیری دکتر سیف، روش1

بازگشت به صفحه قبل

خواندن3

خواندن اجمالی چه روشهایی دارد و چگونه میتوان اجمالی یا خلاصه خواند

روش روش خواندن اجمالی مبتنی است بر نمونه گیری سریع از نکات اساسی و صرف نظر کردن از جزئیات. در این روش مطالعه، در جستجوی نکات کلیدی دربارة مواد و ساختمان مطالب و نظر و سبک مؤلف باشید. همچنین، برای افزایش میزان علاقة خود نسبت به مطالب به طرح سؤالاتی در مورد مطالب خواندنی بپردازید. برای مطالعه بیشترد ر مورد سوالات به متن کتاب مراجعه فرمایید. منبع: کتاب روشهای مطالعه و یادگیری دکتر سیف، روش1

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute