خستگی و حواس پرتی در مطالعه

چگونه تغییراتی درخستگی و حواس پرتی در مطالعه داشته باشیم

در سطور پیشین دیدیم پایین بودن سرعت مطالعه به خستگی و حواس پرتی می انجامد. آیا در چنین شرایطی که خاکستر خستگی بر وجودمان چنگ زده است و امکان تمرکز بر متن مورد مطالعه وجود ندارد می توان انتظار درک مطلب را داشت؟ پس کاهش سرعت مطالعه، موجب کاهش درک مطلب- به واسطه عدم تمرکز حواس- می شود. به عبارت دیگر افزایش سرعت مطالعه به جهت ایجاد تمرکز حواس، به افزایش درک مطلب می انجامد. هر گاه متن پیچیدگی هایی را که لزوماً کاهش سرعت مطالعه را می طلبد، دارا نباشد، سریعتر خواندن به دلیل جلوگیری از جلب توجه به مسائل پیرامون، موجب تمرکز بر موضوع اصلی می گردد و از انجا که تمرکز لازمه درک مطلب است، افزایش درک مطلب از این رهگذر امری است قطعی.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute