موسسه تند خوانی نصرت

خستگی مغر هنگام مطالعه

چگونه تغییراتی درخستگی مغر هنگام مطالعه داشته باشیم

خستگی مغز که حادترین حالت خستگی در هنگام مطالعه است، پدیده ای است که به علت عدم رعایت شرایط مطالعه و ایجاد شرایط نامطلوب برای فعالیت مغز، روی می دهد. در ارتباط با چگونگی ایاد شرایط مناسب برای فعالیت مغز و نحوع فعال کردن مغز برای کسب حداکثر بازدهی از مطالعه و نیل به اهدافی بس والاتر از این رهگذر، به طور کامل سخن خواهیم گفت، چه تمامی تکنیکهایی که ارائه می گردد، بر اساس فعال کردن مغز- بویزه نمیکره راست- و شکوفایی آن و رفتار متناسب با مغز بر مبنای ویژگیها و ساختار آن، پایه ریزی شده است.در این بخش که مقابله با آفت پایین بودن سرعت مطالعه و بیان عوارض شیوه نادرست مطالعه- با تاکید بر مسئله سرعت مطالعه- مطرح است، بروز خستگی مغز را از این زاویه مورد بحث قرار می دهیم:

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute