خستگی در مطالعه

چگونه تغییراتی در خستگی در مطالعه داشته باشیم

خستگی هنگام مطالعه به شکلهای خستگی عمومی، خستگی چشم و خستگی مغز نمودار می گردد: خستگی عمومی به جهت عدم حرکت اعضای حرکتی و ساکن بودن آنها به صورت غیربهداشتی و خارج از استاندارد در مدت طولانی است. مطالعه با رعایت اصل دامنه یادگیری- که امکان انجام استراحت مابین مطالعه را فراهم می سازد- و سایر شرایط مطالعه، به خستگی عمومی پایان می دهد. خستگی چشم نیز که به علت حرکتهای طولانی چشم بدون رعایت نکات لازم الاجرا است، با انجام استراحت مابین مطالعه- و رعایت سایر نکاتی- که در بحث شرایط مطالعه گفته خواهد شد- پایان می پذیرد.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute