موسسه تند خوانی نصرت

خدمات مشاوره تحصیلی

در مشاوره تحصیلی چه خدماتی ارایه می شود؟

حیطه ی فعالیت هایی که در راهنمایی تحصیلی صورت می گیرد بسیار گسترده است. خدمات مشاوره تحصیلی را می توان در چند دسته طبقه بندی کرد: 1-ایجاد انگیزه و علاقه در یادگیرندگان، آموزش تکنیک های تقویت حافظه و آموزش روش های صحیح مطالعه 2-خدمات مشاوره تحصیلی در زمینه اضطراب امتحان و برطرف نمودن ضعف های درسی. هرکدام از این زمینه های در جایگاه خود ارزشمند هستند. خدمات مشاوره تحصیلی به طور کلی در زمینه یاددهی و یادگیری می باشد. فعالیت هایی که مشاوره تحصیلی دنبال می شود در جهت کمک به دانش آموزان و دانشجویان برای رسیدن به موقعیت مطلوب درسی است.جهت مشاوره تحصیلی باما تماس بگیرید.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute