حواس پرتی مطالعه

چرا هنگام مطالعه دچار حواس پرتی میشویم و راه جلوگیری از آن چیست

هر گاه نتوان برای مغز بر مبنای توانایی آن، تکلیف مشخص کرد، مغز خود به تعیین وظیفه برای خویش، بر مبنای قویترین انگیزه و محرکی که در آن زمان با آن برخورد داشته است، می پردازد و ظرفیت زمانی خالی خویش را تکمیل می کند. ظرفیت زمانی مغز امکانی است که همراه با حرکت زمان ایجاد می گردد. بر این اساس می توان گفت که ظرفیت مغز نامحدود است و در هر لحظه امکانی جدید فراهم می آید که بر مبنای این امکان و فضای جدید می توان به کسب و ذخیره سازی اطلاعات تازه و بازیابی آن پرداخت. دریافت اطلاعات جدید در هر لحظه از طریق یک یا چند حس از حواس پنجگانه صورت می گیرد. چنانچه امر انتقال اطلاعات جدید متوقف گردد و یا بدون تمرکز بر موضوع اطلاعات، به کار خویش ادامه دهیم، مغز اقدام به پر کردن ظرفیت تازه بر مبنای نزدیکترین و قوی ترین انگیزه و نشانه ای که نخستین علائم ارسال می دارد، می کند. این امر تا زمانی که علائم جدیدی به مغز ارسال نگردیده است، ادامه می یابد

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute