موسسه تند خوانی نصرت

حواس پرتی

هنگام مطالعه نمیتوانیم تمام توجه خود را به کتاب معطوف کنیم
بازگشت به صفحه قبلC 2017 Yad-roye-yar institute