موسسه تند خوانی نصرت

حواس پرتی

هنگام مطالعه نمیتوانیم تمام توجه خود را به کتاب معطوف کنیم

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute