موسسه تند خوانی نصرت

جملات موضوعی یا جملات اصلی

چگونه نکات اصلی یک مطلب تازه را دریابیم؟

الف- برای پیدا کردن نکات اصلی، دقت کنید که جملات موضوعی یا جملات اصلی هر پاراگراف چگونه پاراگرافها را به هم متصل می سازند. وقتی پاراگرافی را می خوانید که یک موضوع تازه را مورد بحث قرار می دهد، معمولاً یک نکته اصلی جدید معرفی می شود. حروفی که درشت و سیاه تر از متن چاپ شده اند و عنوانهای فرعی اغلب حاکی ازاین تغییرات هستند. ب- تز اصلی، معمولاً به وسیله مولف به طور مستقیم بیان نمی شود، ولی ترکیبی از عناصر اساسی مربوط به نکات اصلی به کمک هم این تز را روش می کنند. پ- هر نوع مطلبی شامل تعدادی جزئیات است. تعیین اینکه خواننده چه مقدار به جزئیات بپردازد برحسب هدف خواننده از مطالعه و نیازهای عملی او فرق می کند. در بسیاری از موارد، اهمیت این جزئیات فقط در کمکی که آنها به روشن شدن نکات اصلی برای درک تز اصلی می کنند نهفته است.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute