جایگاه عکس خوانی نسبت به تندخوانی

عکس خوانی چه جایگاهی نسبت به تندخوانی دارد؟ آیا بهتر است یا بدتر است یا غیر قابل مقایسه است

هر چند روش عکس خوانی در دنیا در حال تکامل است و چندان نمی توان در مورد آن سخن گفت ولی ما معتقدیم کسانی که یک دوره تمرینات چشمی را انجام داده اند و سرعت حرکت چشم خود را افزایش داده اند، پس از آن روش مطالعه خود را به سمت عکس خوانی ببرند نتیجه ی بهتری از این دوره ها خواهند گرفت

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute