تکنیکهای عکسخوانی

تکنیک هایی که که می توانند به شما کمک کنند

تکنیکهای عکسخوانی بسیار متفاوت می باشند. گروه هایی که در زمینه عکس خوانی مطالعه می کنند و سیستم عکس خوانی را تدریس می نمایند تکنیکهای عکس خوانی ذهنی را به طور کلی به این شکل تدریس می نمایند. دراینجا به یک مقاله انگلیسی که به بیان روشها و اصول عکس خوانی اشاره می کند، خواهیم پرداخت این متن ترجمه یک مقاله انگلیسی می باشد که توسط تیم موسسه تندخوانی نصرت ترجمه و در اختیار علاقه مندان قرار داده شده است تکنیک هایی که که می توانند به شما کمک کنند: بازی شناسایی کلمه مراحل بازی: 1. پس از تصویر خوانی فرهنگ لغت، زمانی را به آرمش آموزی خود اختصاص دهید. اجازه دهید تا یکی از لغاتی که تصویر خوانی کرده اید به آرامی و آسانی ئارد ذهن خودآگاهتان شود. ممکن است این طور به نظر برسد که این لغت را خودتان می سازید، زیرا شما صفحات را با ذهن خودآگاهتان نخوانده اید. 2. در چشم ذهن خود، فرهنگ لغت باز را در مقابل چشمانتان تصور کنید. تصور کنید که می توانید هر دو صفحه را از بالا و پایین ببینید. تصور کنید جایی در میان صفحه ی باز شده همان لغتی وجود دارد که وارد ذهنتان شد. با تجسم خود به مکان لغت نگاه کنید، و تظاهر کنید که می توانید جایی که لغت به آنجا تعلق دارد را پیدا کنید. 3. زمانی که آماده شدید( زمانی که برای شما راحت است)، به آرامی چشم هایتان را باز کنید، و به لغت داخل فرهنگ لغت نگاه کنید. مکانی که برای آن لغت تصور کرده بودید را با مکان واقعی اش مقایسه کنید. WORD RECOGNITION GAME Steps of the Game: 1) After PhotoReading the dictionary, relax a while within yourself. Allow a word from the pages you have PhotoRead to gently and easily come into your conscious awareness. It may feel as if you are making up this word, since you did not "read" the pages of the dictionary with your conscious mind. 2) In your mind's eye, imagine the opened dictionary in front of you. Imagine you can see the two pages with the top and bottom of the book. Imagine that placed there on one of the pages of the opened book is the word you chose. Look at the position of the word with your imagination, and pretend you can get a sense of where the word belongs on the page. 3) When you are ready (at a rate that is comfortable for you), gently open your eyes, and look up your word in the dictionary. Compare your imagined placement of the word with its actual position on the page of the book.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute