موسسه تند خوانی نصرت

تندخوانی مهارت مطالعه

چگونه تغییراتی در مهارتهای مطالعه در راستای تندخواندن داشته باشیم

از آنجا که با این سرعت می توانستیم متون را به راحتی بخوانیم و نیاز به فراگیری فنون دیگر نبود، در این مرحله متوقف ماندیم و سعی در افزایش سرعت مطالعه خویش نکردیم و در صورتی که همانطور که ادامه منطقی هجاخوانی، کلمه خوانی بود؟، ما باید وارد مرحله بعدی که در ادامه منطقی کلمه خوانی بود، یعنی عبارت خوانی می شدیم تا با سرعتی بیش از 500 کلمه در دقیقه به مطالعه همان متون بپردازیم. آموزش کلاسیک ما که از هجاخوانی آغاز شده بود، در مرحله کلمه خوانی متوقف ماند،چه می بایست برای ورود به مرحله عبارت خوانی به تلاشی بیشتر دست می زدیم: یعنی به فراگیری فنون افزایش سرعت مطالعه می پرداختیم و به تصحیح شیوه مطالعه ای که طی سالها بهغلط ملکه ذهن شده بود، اقدام می کردیم. بر این اساس یادگیری خلاق و مهارتهای مطالعه آموزش فنونی است که ادامه منطقی راهی را که از آن بازمانده ایم، امکان پذیر می سازد. طی این آموزشها سرعت مطالعه ما به چند برابر افزایش خواهد یافت و فراخواهیم گرفت که بسیاری از متون را با سرعتی بسیار بیش از آنچه انجام می دهیم، مطالعه کنیم که این به معنای صرفه جویی در وقت است، یعنی از همان مقدار زمان می توان برای مطالعه منبع بیشتر سود جست و بهره برداری در واحد زمان را افزایش داد. پس: مهارتهای مطالعه ← افزایش سرعت مطالعه { یعنی: استفاده بهنیه از زمان مهارتهای مطالعه: مقابله با آفات مطالعه

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute