تمرکز در مطالعه

چگونه تغییراتی درتمرکز در مطالعه داشته باشیم

. اگر علائم ارسالی به مغز از پشتوانه قوی احساسی برخوردار باشد، خروج مغز از تکلیف خود خواسته در زمانی امکان پذیر خواهد بود که انگیزه کافی برای رهایی از دام عدم تمرکز- که خود گونه ای از تمرکز ناخواسته محسوب می شود- وجود داشته باشد، در غیر این صورت عدم تمرکزی که با احساسات درامیخته شده است، قالبی فراهم می آورد که با کوچکترین انگیزه حواس پرتی را خانه نشین مغز می سازد و حواس پرتی و عوارض منتج از آن میهمان همیشگی انسانهایی می گردند که می پندارند گریزی از آنان ندارند

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute