تقویت مغز

سیزده تمرین مبتنی بر شواهد که بهترین مزایای تقویت مغز را دارند.

با یک اره منبت کاری اره مویی لذت ببرید. ... دست خود را در کارتها امتحان کنید ... واژگان خود را بسازید ... قلب خود را برقصید. ... از تمام حواس خود استفاده کنید. ... مهارت جدیدی بیاموزید. ... مهارت جدیدی را به شخص دیگری بیاموزید. ... به موسیقی گوش دهید یا پخش کنید.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute