تقویت حافظه

ایا کلاسهای تندخوانی، به مساله تقویت حافظه هم توجه میکند

قبل از شروع دوره های تقویت حافظه لازم است توجه شود که تقویت کردن حافظه چندان هم خوب و عالی نیست. برخی گمان میکنند که اگر بتوانند یک عدد 20 رقمی را با یک بار مرور حفظ کنند خیلی خوب است و دیگر همه چیز تمام است. در حالی که انسان یک موجود فراموشکار است و حتی به او میگویند انسان از نسی به معنای فراموشی. اما چرا فراموش کردن خوب است؟ اگر کسی به شما ناسزا بگوید و شما ان را در خاطر خود بسپارید و هیچگاه فراموش نکنید، چه اتفاقی میفتد؟ اگر یکی از نزدیکان شما از دنیا برود و شما ان را هیچ وقت فراموش نکنید، چه خواهد شد؟ اگر کسی به شما ازار رساند و شما هیچوقت آنرا از خاطر دور نکنید، چه روی خواهد داد؟ قطعا فردی افسرده و غمگین میشوید. فراموشی در این موارد خوب است. ما در دوره های تندخوانی با توجه به این مساله، سعی میکنیم به جای تقویت قوه حافظه، روش مطالعه وی را تصحیح کنیم تا همین کتاب را که میخواند به خوبی به خاطر بسپارد . یعنی روش حفظ کردن را تصحیح خواهیم کرد

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute