تفاوت اسپیدریدینگ و عکس خوانی

بررسی تفاوتهای تندخوانی(اسپید ریدینگ) با عکس خوانی

اسپیدریدینگ یک روش برای خواندن و سریعترخواندن محسوب میشود که در دنیا به عنوان یک روش برای مطالعه محسوب میشود. روش اسپیدریدینگ از فیلترهای سخت پژوهشگران گذر نموده است و این فرضیه که انسان میتواند با انجام یک سری تمرین، سرعت حرکت چشم خود را افزایش دهد از نظر علمی به اثبات رسیده است ولی عکس خوانی با اینکه یک روش جدید محسوب نمیشود کما کان به عنوان یک روش علمی و استاندارد برای مطالعه محسوب نمی شود با اینحال موسسه تندخوانی نصرت، این دوره را به عنوان یک دوره تکمیلی برای خواندن به دانش پذیران علاقه مند به تندخوانی تدریس مینماید

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute