موسسه تند خوانی نصرت

تغییر مهارتهای مطالعه

چگونه تغییراتی در مهارتهای مطالعه داشته باشیم

زمانی که به فراگیری فن کتابت پرداختیم و آغاز به خواندن و نوشتن کردیم، کار را شناسایی حروف پی ریزی کردیم و بتدریج که پیش رفتیم به مرحله ای رسیدیم که می توانستیم به راحتی هجاها را بخوانیم و بر مبنای شناسایی هجاها، کار خواندن را به پیش بریم. در این مرحله که از آن با نام هجاخوانی یاد می کنیم، سرعت مطالعه در هنگام خواندن یک متن ساده بدون برگشت به کلمات و خطوط قبلی، به 180-150 کلمه در دقیقه رسید. برای درک این سرعت کافی است در نظر بگیرید که کمی سریعتر از صحبت کردن، قادر به خواندن هستید، چه سرعت صحبت کردن حدود 150-130 کلمه در دقیقه است. مطالعه متون مختلف و دیدن مکرر کلمات، موجب افزایش سرعت مطالعه گردید چون دیگر نیازی به شناسایی دقیق هجاها برای خواندن کلمات نبود، در این مرحله سرعت مطالعه به 250-200 کلمه در دقیقه رسید که با نام مرحله کلمه خوانی مشخص می شود.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute