تغییراتی در شیوه مطالعه

چگونه تغییراتی در شیوه مطالعه داشته باشیم

آیا هرگز اندیشیده اید که شیوه مطالعه خود را به گونه ای دگرگون سازید تا امکان کسب بیشترین بازدهی از اوقات مطالعه فراهم آید؟ آیا به ضرورت این دگرگونی پی برده اید؟ آیا بر این باورید که می بایست شیوه ای را برگزید که افزایش بهره وری روی دهد و طول عمر یادگیری افزایش یابد؟ می توان اسب دانش خویش را به پیش تازاند؟ بی تردید تمامی خوانندگان این سطور لحظاتی را به یاد می آورند که با خود گفته اند کاش می شد با یک بار خواندن، مطلب را می فهمیدم وو آن را فراموش نمی کردم و کاش می شد به همه سوالات پاسخ می گفتم و کاش... این نیاز مقدمه ای شد برای تحقیق در یافتن شیوه ای که بر آن اساس بتوان مطالب را به راحتی درک کرد و برای همیشه به خاطر سپرد. شیوه ای که نه تنها درک و به خاطرسپاری راحت را فراهم می آورد، بلکه جوشش قوه خلاقیت را نیز به دنبال داشته باشد. بدین ترتیب شاهد آن چنان تغییراتی در شیوه مطالعه خود خواهیم بود، که هرگز در تصورات ما راهی نداشت، پس بی روا نخواهد بود اگر آن را انقلابی در امر مطالعه بدانیم، انقلابی که پرتوهای آن تمامی ابعاد تحصیل، کار و زندگی را در خواهد نوردید و تغییری شگرف، در جهت تعالی، در نگرش و طرز تفکر ما پدید خواهد آورد و به انسانهایی فرهیخته و قدرتمند بدل خواهیم شد، قدرتی که بر اساس دانش شکل می گیرد. ما به عرصه یادگیری خلاق گام می نهیم. ... و بدین ترتیب، گامی بلند در راستای توسعه اقتصادی کشور برداشته می شود.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute