موسسه تند خوانی نصرت

تعیین سطح

برای تعیین سطح کلاسهای تندخوانی نیاز به جلسه مشاوره دارید

کسانی که در یکی از دوره های تندخوانی نصرت شرکت میکنند یقینا به سرعت دو برابر در مطالعه دست میباند اما از انجایی که سرعت ابتدایی افراد متفاوت میباشد، کلاسهای متفاوتی نیز برای ایشان تعریف شده است کسانی که کمتر از صد کلمه در دقیقه مطالعه میکنند، بدون نیاز به تمرین جدی، میتوانند در دو جلسه مشاوره برای تصحیح روش مطالعه، به سرعت دو برابر در مطالعه دست یابند

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute