موسسه تند خوانی نصرت

تصحیح اوراق امتحانی

میتوانید برگه های امتحانی را به سرعت تصحیح کنید

اگر معلم یا استاد دانشگاه هستید ، اگر باید برگه های زیادی را تصحیح کنید ، بهتر است بدانید که شما در تصحیح برگه هیچ چیز جدید را قرار نیسـت درک کنید با این حـال نمی توانید سریعتر ان را تصحیح کنید .کسانی که در یک دوره تندخوانی شرکت میکنند خیییییییییییلی بیشتر از سرعت عادی خودشان می توانند برگه ها را تصحیح کنند

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute