موسسه تند خوانی نصرت

بهترین نوع یاد گیری

بهترین نوع یاد گیری چیست؟

تشکیل ساختمان از سه راه میسر است. یکی اینکه،شما می توانید مطالب را به طور ذهنی سازمان دهید. این یک روش سریع است. ولی ممکن است برای یک مدت طولانی مطالب در ذهن شما باقی نمانند. دوم اینکه می توانید ساختمان را بر طبق شکلهای فوق در یک دفترچه ترسیم نمایید. این بهترین نوع یادگیری را تضمین می کند، ولی معمولاً خیلی وقت گیر است. بالاخره، علامت گذاری و حاشیه نویسی بر روی کتاب روش سریع و مطلوب ایجاد ساختمان برای مرور کردن کتاب است، که زیاد وقت گیر نیست و معایب روش سازمان دادن مطالب به طور ذهنی را ندارد.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute