موسسه تند خوانی نصرت

برنامه ی اموزشی یادگیری خلاق

چگونه تغییراتی در برنامه ی اموزشی مطالعه داشته باشیم

طراحی مباحثی که در این کتاب ارائه می گردد، به گونه ای است تا امکان نیل به هدفی را که برای ایدگیری خلاق تعیین گردیده است، فراهم آورد. برنامه آموزشی یادگیری خلاق بر اساس تعریفی که از آن به عمل می آید، طراحی شده است و در سه بخش ارائه می گردد: در بخش اول، ضمن آشنایی با تعریف و هدف از یادگیری خلاق، بر مسئله افزایش سرعت مطالعه تاکید می گردد. در اینبخش همچنین با نشانه های شیوه های نادرست مطالعه و عوارض آن آشنا می شویم و اینکه به چه صورت می توان به تصحیح شیوه مطالعه و مقابله با عوارض نامطلوب شیوه های نادرست مطالعه پرداخت. در این بخش تکنیکهای افزایش سرعت مطالعه را فرا می گیریم. در بخش دوم، پس از آشنایی با شرایط مطالعه، نظامهای مطالعه، سیتسمهای یادداشت برداری، عوامل موثر در یادگیری و یادآوری و... مورد مطالعه قرار می گیرد. در بخش سوم که تاکید بر تقویت حافظه است، شیوه به خاطسپاری و به خاطرآوری مطالب بر اساس فعال کردن مغز و به کارگیری نیمکره راست مغز در یادگیری و همچنین استفاده از سیتسمهای تداعی و تصاویر ذهنی و سایر شیوه های یادیاری آموزش داده می شود. در هر یک از بخشهای تمرینهای لازم برای کشب بهترین نتیجه از این آموزشها ارائه می شود و همچنین با انجام آزمایشها و تستهای متعدد به سنجش آزموده ها و میزان پیشرفت خود پرداخته می شود.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute