موسسه تند خوانی نصرت

برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی غیرحضوری

برنامه ریزی ومشاوره تحصیلی غیرحضوری چگونه صورت می گیرد؟

بسیاری از یادگیرندگان ترجیح می دهند به جای مشاوره حضوری برای حل موانع یادگیری خود، از برنامهریزیومشاورهتحصیلیغیرحضوری استفاده کنند. برنامهریزیومشاورهتحصیلیغیرحضوری که توسط مشاوران تحصیلی مجرب صورت می گیرد می تواند به اندازه ی مشاوره های حضوری اثرگذار و مطلوب باشد. حتی در بسیاری از مواردی که نیازه به مشاوره ی سریع و فوری می باشد، برنامهریزیومشاورهتحصیلیغیرحضوری نسبت به مشاوره حضوری می تواند راه گشاتر باشد. برای حصول موفقیت در برنامهریزیومشاورهتحصیلیغیرحضوری مشاوران باید به اندازه ای توانمند باشند که بتوانند با سخنان خود دانش آموزان را تحت نفوذ کلامی خود قرار دهند. فراگیرانی که از طریق مشاوره تحصیلی تلفنی با مشاوران خود در ارتباط هستند در هنگام مواجه به موانع یادگیری خود، مطمین ترین راه را انتخاب می کنند. جهت مشاوره تحصیلی تلفنی با ما تماس بگیرید.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute