برنامه ریزی

چرا برنامه ریزی روزانه من عملی نمیشه

در این فیلد یک نمونه برنامه ریزی صحیح اموزشی رو میتونین ببینین در این نمونه برنامه ریزی چند اصل مهم است یک. هر یک ساعت و نیم مطالعه، نیم ساعت استراحت دارد

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute