بازی های تندخوانی کودکان

تندخوانی کودکان با انجام تمرینات و بازی های تند خوانی

از آنجایی که کودکان به بازی علاقه مند هستند و تمرینات تندخوانی نیز بیشتر جنبه ی بازی دارند، مستعد ترین گروه آموزشی برای یادگیری هستند. هرچند قبل از مدرسه،کودکان سواد خواندن و نوشتن ندارند و تندخوانی برای آنان معنای چندانی ندارد، اما این تفکر ناشی از عدم آشنایی با تمرینات و چگونگی تندخوان شدن ناشی می شود. سرعت حرکت چشم هنگام مطالعه مهمترین عامل برای تندخوانی است. با انجام تمرینات و بازی های تندخوانی، به صورت ناخودآگاه، سرعت حرکت چشم کودکان افزایش می یابد و در دوران تحصیل در مدرسه، با سرعت بیشتری مطالعه می کنند.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute