اهمیت عکس خوانی

سرعت بیشتر در مطالعه و درک بالاتر

به طور کلی، اهمیت ویژه ای برای کلاسهای عکس خوانی میتوان در نظر گرفت. هر چند در ایران معنای دقیقی از عکس خوانی نمیتوان در نظر گرفت ولی به طور کلی، عکس خوانی را می توان نوعی از روش مطالعه محسوب نمود که شما با به کار بردن اصول عکس خوان ذهنی و تصویر سازی کتاب را سریعتر بخوانید. برای یادگیری عکس خوانی میتوانید کتابهای فوتوریدینگ را مطالعه نمایید. کتاب فارسی با این عنوان در ایران منتشر نشده است. (تا زمان نگارش این متن*

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute