موسسه تند خوانی نصرت

اهمیت تغییر مهارت تفکر

چگونه تغییراتی در مهارت و تفکر داشته باشیم

تبیین این فرضیه- که از فرضیه های مهم این مطالعه است- در سیستم اگزیوماتیک، بدین شرح می باشد: اگر مهارتهای مطالعه فراگرفته شود، بر رشد قوه تعقل و تفکر تحقق می یابد. اگر رشد قوه تعقل و تفکرصورت گیرد، پس توسعه یافتیگ فرهنگی ایجاد می شود. و نیز : اگر رشد قوه تعقل و تفکر صورت گیرد، پس وقوف به توانایی های خویش و بهره گیری از آن حاصل میشود. اگر وقوف به توانایی ها و بهره گیری از آن صورت گیرد، پس افزایش بهره وری و رشد اقتصادی تحقق می یابد. در نتیجه: اگر افزایش بهره وری و رشد اقتصادی تحقق یابد و توسعه یافتگی فرهنگی صورت گیرد، پس توسعه اقتصادی تحقق می یابد. پس: اگر مهارتهای مطالعه فرا گرفته شود، پس توسعه اقتصادی تحقق می یابد... از جمله فرضیه های دیگری که اساس این مطالعه را تشکیل می دهد، می توان این موارد را بر شمرد: اگر فراگیری مهارتهای مطالعه صورت گیرد، پس رشد قوه خلاقیت صورت خواهد گرفت. اگر مهارتهای مطالعه فرا گرفته شود، پس افزایش دانش و اطلاعات صورت می گیرد. اگر مهارتهای مطالعه فرا گرفته شود، پس علاقه به مطالعه گسترش می یابد.
بازگشت به صفحه قبلC 2017 Yad-roye-yar institute