موسسه تند خوانی نصرت

اهداف مشاوره و برنامه ریزی درسی

اهداف مشاوره و برنامه ریزی درسی کدامند؟

مشاوران تحصیلی با تأکید بر اهمیت برنامه ریزی، به دنبال تحقق مهم ترین اهداف مشاوره برنامه ریزی درسی می باشند. از جمله اهداف مشاوره و برنامه ریزی درسی عبارتند از: کمک به دانش آموزان جهت تعیین اهداف تحصیلی، یاری رساندن به فراگیران جهت شناسایی توانایی ها و استعدادهای خود، کمک به یادگیرندگان در راستای شناسایی عواملی که یادگیری آنها را سریع تر و عمیق تر می کندو شناسایی عوامل مخل بر یادگیری و انگیزه ی دانش آموزان.اهداف مشاوره و برنامه ریزی درسی در جهت تحقق یادگیری بهتر دانش آموزان صورت می گیرد و موجب هموار شدن راه موفقیت برای آنها می گردد. در جهت مشاوره و برنامه ریزی درسی با ما تماس بگیرید.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute