افزایش سرعت مطالعه

چگونه تغییراتیافزایش سرعت مطالعه داشته باشیم

افزایش سرعت مطالعه از دو طریق امکان پذیر است: یکی از طریق جلوگیری از سرگردانی چشم بین کلمات و خطوط، و خودداری از برگشت چشم روی کلمات و خطوط قبلی، و دیگری سریعتر خوندن از طریق کاهش زمان مکث روی کلمات و افزایش حوزه دید. تمامی این شیوه ها- که به افزایش سرعت مطالعه می انجامد و شرح آن در فصل آینده گفته خواهد شد- به ایجاد تمرکز حواس پرتی یاری می دهد.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute