موسسه تند خوانی نصرت

افراد نیازمند مشاوره تحصیلی

چه افرادی نیازمند مشاوره تحصیلی هستند؟

افراد نیازمند مشاوره تحصیلی را در چند گروه می توان قرار داد: گروه اول دانش آموزان و دانشجویانی هستند که دچار یکی از موانع یادگیری در تحصیل می باشند. این موانع ممکن است عدم آشنایی با اصول صحیح مطالعه، مشکلات شخصیتی، اختلالات یادگیری و یا مشکلات خانوادگی باشد. دسته ی دوم افراد نیازمند مشاوره تحصیلی، یادگیرندگانی هستند که مانع خاصی در یادگیری ندارند. این افراد قصد دارند استعدادها و توانایی های خود را بهبود بخشند. شکوفایی و پرورش والای توانایی های دانش آموزان و دانشجویان از اهداف این نوع مشاوره تحصیلی است. دسته ی سوم افراد نیازمند مشاوره دانش آموزانی هستند که در زمینه ی انتخاب رشته تحصیلی در دانشگاه نیازمند کمک می باشند. جهت مشاوره تحصیلی باما تماس بگیرید.

بازگشت به صفحه قبل

افراد نیازمند مشاوره تحصیلی

چه افرادی نیازمند مشاوره تحصیلی هستند؟

افراد نیازمند مشاوره تحصیلی را در چند گروه می توان قرار داد: گروه اول دانش آموزان و دانشجویانی هستند که دچار یکی از موانع یادگیری در تحصیل می باشند. این موانع ممکن است عدم آشنایی با اصول صحیح مطالعه، مشکلات شخصیتی، اختلالات یادگیری و یا مشکلات خانوادگی باشد. دسته ی دوم افراد نیازمند مشاوره تحصیلی، یادگیرندگانی هستند که مانع خاصی در یادگیری ندارند. این افراد قصد دارند استعدادها و توانایی های خود را بهبود بخشند. شکوفایی و پرورش والای توانایی های دانش آموزان و دانشجویان از اهداف این نوع مشاوره تحصیلی است. دسته ی سوم افراد نیازمند مشاوره دانش آموزانی هستند که در زمینه ی انتخاب رشته تحصیلی در دانشگاه نیازمند کمک می باشند. جهت مشاوره تحصیلی باما تماس بگیرید.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute