افات و عوارض مطالعه

چگونه تغییراتی درافات و عوارض مطالعه داشته باشیم

اتخاذ شیوه‌های نادرست مطالعه به معنای فراهم آوردن زمینه برای بروز انواع آفات و مشکلات است که وجو هر یک از این عوارض بیانگر این امر است که هرگز نمی‌توان به کسب بازدهی مطلوب از اوقات مطالعه نایل آمد. عدم توانایی در درک و به خاطر سپاری کامل مطالب، فراموشی، عدم توانایی در با یادآوری راحت و سریع مطالب ذخیره شده در حافظه، عدم توانایی در پیوند مطالب به یکدیگر، عدم توانایی در تحلیل و بسط مطالب، عدم توانایی در ارائه ارتباطات تازه و کشف مفاهیم‌نو، عدم علاقه و شوق به مطالب، خستگی، کسلی و بی‌حوصلگی، عدم تمرکز حواس، عدم توانایی در عبارت خوانی یا اندیشه خوانی، پایین‌بودن سرعت مطالعه و ناتوانی در بازاریابی مطالب، از مهمترین آفات و عوارض مطالعه و نشانه نادرست بودن شیوه مطالعه است.‌پس هرگاه بتوان به تصحیح شیوه مطالعه پرداخت، آفات و عوارض مطالعه پایان خواهد یافت، به عبارت دیگر محو آفات و عوارض مطالعه در گرو عمل به مبنای شیوه درست مطالعه است.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute