موسسه تند خوانی نصرت

اصول مطالعه صحیح

اصول مطالعه صحیح چیست؟

اولین اصل یا مرحله از اصول مطالعه صحیح، دیدن است: هنگامی می توانیم به مطالعه متون و دریافت اطلاعات بپردازیم که به کلمات و خطوط آن نگاه کنیم و به شناسایی آن بپردازیم، چه در شرایط طبیعی، مطالعه بدون نگاه کردن صورت نمی پذیرد. دومین اصل یا مرحله، خواندن است. خواندن، شکلهای مختلف دارد: کلمه خوانی، عبارت خوانی و اندیشه خوانی. شکل خواندن، تاثیر قطعی در سرعت، درک، علاقه به مطالعه، میزان پایداری داده ها در حافظه و میزان بازدهی دارد. سومین اصل یا مرحله دریافت داده ها، درک است: زمانی می توان گفت مطالعه به کمال صورت گرفته و امر دریافت داده ها تحقق پذیرفته است، که مطلب مورد مطالعه را درک کرده باشیم، چه در این صورت اجرای سایر مراحل یادگیری یعنی به خاطرسپاری و به خاطرآوری، به درستی و به طور کامل صورت نخواهد گرفت و از کسب سایر مزایای مطالعه همچون تحلیل و تعمیم، اکتشاف و ابداع و قدرت مبتنی بر دانش باز خواهیم ماند.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute