موسسه تند خوانی نصرت

استعداد یابی در مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی چگونه در زمینه شناسایی استعدادها می تواند راه گشا باشد؟

با توجه به اهمیت تفاوت های فردی در یادگیرندگان، استعدادیابی در مشاوره تحصیلی جایگاه مهمی دارد. بسیاری از آموزندگان آگاه به توانمندی های خود نیستند. مشاور تحصیلی می تواند از طریق ابزارهایی چون انواع آزمون ها و پرسشنامه ها به شناسایی استعدادهای نهفته در افراد بپردازد. از آنجا که توانایی های دانش آموزان با یکدیگر متفاوت است، استعدادیابی در مشاوره تحصیلی اهمیت بسزایی پیدا می کند. استعدادیابی در مشاوره تحصیلی به دنبال این هدف است که ضمن شناسایی توانمندی های افراد، به پرورش آن استعدادها نیز بپردازد و از این طریق است که مسیر رشد و بالندگی اشخاص طرح ریزی می شود. جهت مشاوره تحصیلی با ما تماس بگیرید.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute