موسسه تند خوانی نصرت

ارتباط سرعت مطالعه و تمرکز حواس

رابطه سرعت مطالعه با تمرکز حواس چیست؟

برای درکارتباط سرعت مطالعه و تمرکز حواس، راننده ای را در نظر آورید که با سرعت 20 کیلومتر در ساعت- سرعتی معادل 3 برابر سرعت یک انسان پیاده- به راندن اتومبیل به سایر مسائل پیرامون خوش توجه کند، به عبارتی دیگر راننده می تواند توجه خویش را در آن واحد به چندین موضوع متمایل سازد، چرا که میزان جابجایی اتومبیل در آن واحد کم است و راننده تا رسیدن به پایان حد اطمینان دید خود، فرصت کافی برای پرداختن به سایر امور نیز دارد. حال چنانچه سرعت اتومبیل به 200 کیلومتر در ساعت افزایش یابد، آیا راننده می تواند توجه خود را به سایر مسایل و دیدن موضوعات پیرامون خویش و تمرکز بر آنها معطوف سازد؟ بی تردید پاسخ منفی است و راننده برای رسیدن به مقصود می بایست تمامی توجه خویش را بر موضوع اصلی- رانندگی- متمرکز سازد. در هنگام مطالعه نیز چنین موردی صادق است: چنانچه با سرعت کمی به مطالعه بپردازید از آنجا که انتقال اطلاعات در حجم کمی صورت می گیرد، مغز به سرعت به دریافت و ذخیره سازی آن اطلاعات اقدام می کند و برای لحظه ای در انتظار دریافت اطلاعات بعدی می ماند، اما از آنجا که سرعت مطالعه و درنتیجه سرعت انتقال اطلاعات بسیار کمتر از توان دریافتمغز است و سیستمهای دیگری را برای حضور مغز نگرفته اید، مغز خود به ارائه برنامه می پردازد، به همان صورت که راننده اتومبیل می توانست حین رانندگی با سرعت کم به دریافت اطلاعاتی از پیرامون خویش جدا از موضوع اصلی بپردازد. چنانچه مطالعه با سرعت بیشتری صورت گیرد، مغز همچون راننده دومی ملزم به تمرکز حواس بر موضوع اصلی – متن مورد مطالعه- است.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute