موسسه تند خوانی نصرت

آموزشهای انحصاری

برای برتربودن ، تغییر مثبت لازم است و برای تغییر مثبت

وقتی می توانید یک کتاب را سریع بخوانید ، درک کنید و حفظ کنید در حالی که دوستانتان باید ساعتها وقت بگذارند تا کتاب بخوانند ، می توانید یک قدم از دیگران جلوتر باشید و ایشان را برای بهتر بودن رهبری کنید . باور داریم که برای اینکه سرور باشید ، داشتن پول کافی نیست. با پول شما می توانید رئیس یک کارخانه باشید ولی این بدان معنا نیست که کارمندان شما را به عنوان سرور خود بپذیرند . برای اینکه سرور مردمان اطراف خود باشید به این معنا که آنها شما را به عنوانی آقای خود بپذیرند ، لازم است خصوصیات ویژه ی اخلاقی داشته باشد . تندخوان بودن به شما کمک می‌کند تا دانش خود را به سرعت بالا ببرید و در زمانهای لازم از آن استفاده کنید

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute