موسسه تند خوانی نصرت


خانه > مطالعه ی خلاقکلمات کلیدی

مطالعه ی خلاق

چگونه مطالعه ی خلاق داشته باشیم؟

کند ذهنی در مطالعه۱
کند ذهنی در مطالعه
عدم علاقه و بی حوصلگی در مطالعه
مطالعه در یادگیری
علاقه و بی حوصلگی در مطالعه
مصالعه ی مطلب
خستگی و حواس پرتی در مطالعه
کاهش درک مطلب در مطالعه۱
کاهش درک مطلب در مطالعه
مطالعه ی آسان۱
مطالعه ی آسان
افزایش سرعت مطالعه
نگرش مطالعه
ایجاد تمرکز حواس در مطالعه
تمرکز در مطالعه
حواس پرتی مطالعه
مطالعه به شيوه كلمه خواني
مطالعه متون و درک آن
خستگی مغر هنگام مطالعه
خستگی در مطالعه
شیوه های نادرست مطالعه۱
شیوه های نادرست مطالعه
زمان مطالعه۱
زمان مطالعه
افات و عوارض مطالعه۱
افات و عوارض مطالعه
محاسبه سرعت مطالعه۱
محاسبه سرعت مطالعه
سیستم مطالعه۲
سیستم مطالعه۱
سیستم مطالعه
رعایت اصول مطالعه
هماهنگی چشم و دست در مطالعه
سرعت مطالعه سرعت کلمه خوانی1
سرعت مطالعه سرعت کلمه خوانی
اصل مطالعه
یادگیری مطالعه سریع۱
یادگیری مطالعه سریع
برنامه ی اموزشی مطالعه
اموزش مهارت مطالعه1
اموزش مهارت مطالعه
سبک مطالعه4
سبک مطالعه3
سبک مطالعه2
سبک مطالعه1
سبک مطالعه
سرعت یا درک مطالعه2
سرعت درک مطالعه1
سرعت یا درک مطالعه
افات مطالعه1
آفات مطالعه
مهارتهای مطالعه2
مهارتهای مطالعه
دانش وقدرت مطالعه
مهارت و تفکر2
مهارت و تفکر1
مهارت و تفکر
مطالعه امروزی
درک کامل و خلاقانه
یادگیری خلاق و مهارتهای مطالعه
تغییراتی در شیوه مطالعه