موسسه تند خوانی نصرت


خانه > یادگیری
مطالعه-استراتژیک-چیست روشهای یادگیری 8
مطالعه-استراتژیک-چیست

یادگیرندگان استراتژیک روشهای یادگیری7
یادگیرندگان استراتژیک

یادگیری استراتژیک روشهای یادگیری6
یادگیری استراتژیک

یادگیری-راهبردهای-فراشناختی-نظم دهی روشهای یادگیری4
یادگیری-راهبردهای-فراشناختی-نظم دهی

یادگیری-راهبردهای-فراشناختی-نظارت-ارزشیابی روشهای یادگیری3
یادگیری-راهبردهای-فراشناختی-نظارت-ارزشیابی

یادگیری-راهبردهای-فراشناختی-نظارت-ارزشیابی روشهای یادگیری1
یادگیری-راهبردهای-فراشناختی-نظارت-ارزشیابی

یادگیری-راهبردهای-فراشناختی روشهای یادگیری1
یادگیری-راهبردهای-فراشناختی

یادگیری-راهبردهای فراشناختی روشهای یادگیری1
یادگیری-راهبردهای فراشناختی

یادگیری مطالب سخت شناخت و یادگیری
یادگیری مطالب سخت

نقشه مفهومی نقشه مفهومی
نقشه مفهومی

سازمان دهی یادگیری روشهای سازماندهی یادگیری
سازمان دهی یادگیری

یادگیری مطالب پیچیده باقياس‌گری یادگیری مطالب پیچیده
یادگیری مطالب پیچیده باقياس‌گری

یادگیری مطالب پیچیده با  علامت‌گذاری و حاشيه‌نويسی : یادگیری مطالب پیچیده
یادگیری مطالب پیچیده با علامت‌گذاری و حاشيه‌نويسی :

یادگیری مطالب پیچیده با خلاصه‌كردن: یادگیری مطالب پیچیده
یادگیری مطالب پیچیده با خلاصه‌كردن:

یادگیری مطالب پیچیده با یادداشت برداری: یادگیری مطالب پیچیده
یادگیری مطالب پیچیده با یادداشت برداری:

سرواژه  یادگیری سریعتر
سرواژه

یادگیری روش مكانها یادگیری سریعتر
یادگیری روش مكانها

تصويرسازی ذهنی یادگیری سریعتر
تصويرسازی ذهنی

استفاده از واسطه‌ها یادگیری سریعتر
استفاده از واسطه‌ها

راهبردهای شناختی-بسط يا گسترش معنايی روشهای یادگیری 5
راهبردهای شناختی-بسط يا گسترش معنايی

راهبردهای شناختی-تکرار و مرور3 روشهای یادگیری 4
راهبردهای شناختی-تکرار و مرور3

راهبردهای شناختی-تکرار و مرور2 روشهای یادگیری 4
راهبردهای شناختی-تکرار و مرور2

راهبردهای شناختی-تکرار و مرور روشهای یادگیری 3
راهبردهای شناختی-تکرار و مرور

شناخت-فراشناخت روشهای یادگیری 2
شناخت-فراشناخت

روشهای یادگیری – راهبردهای شناختی روشهای یادگیری 1
روشهای یادگیری – راهبردهای شناختی

فنون یادگیری یادگیری
فنون یادگیریکلمات کلیدی