موسسه تند خوانی نصرت

یادگیری

عکس یادگیری

یادگیری موثر

چگونه یادبگیریم و خوب به خاطر بسپاریم؟

365/5000 اگر مانند بسیاری از دانش آموزان هستید ، زمان شما محدود است بنابراین مهم است که بیشترین ارزش آموزشی را از زمانی که در اختیار دارید دریافت کنید. سرعت یادگیری تنها عامل مهم نیست. دانش آموزان باید بتوانند اطلاعاتی را که یاد می گیرند به طور دقیق به خاطر بسپارند ، آن را بعداً به یاد بیاورند و از آن به طور مؤثر در شرایط متنوع استفاده کن یکی از بهترین راههای یادگیری تمرکز روی یادگیری از بیش از یک روش است. به جای گوش دادن به پادکست ، که شامل یادگیری شنوایی است ، راهی پیدا کنید که اطلاعات را به صورت شفاهی و بصری تمرین کنید. این ممکن است شامل توصیف آنچه شما به یک دوست آموخته اید ، یادداشت برداری یا ترسیم نقشه ذهن است. با یادگیری بیش از یک روش ، شما بیشتر دانش را در ذهن خود می گیرید.

عکس یادگیری

روشهای یادگیری1

تعریف راهبردهای فراشناختی

راهبردهای شناختی راه های یادگیری هستند. در قیاس با آنها، راهبردهای فراشناختی تدبیرهایی هستند برای نظارت بر راهبردهای شناختی و کنترل و هدایت آنها. یادگیرندگان ماهرراهبردهای شناختی را به خدمت می گیرند تا به پیشرفت شناختی دست یابند و از راهبردهای فراشناختی استفاده می کنند تا بر آن پیشرفت نظارت و کنترل داشته باشند. برای روشن ساختن تمایز بین راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناختی به مثال زیر توجه کنید: فرض کنید دانش آموزی قرار است در آینده نزدیک در امتحان درس تاریخ شرکت کند. برای آماده شدن به منظور شرکت در این امتحان، کتاب درسی خود را که قبلاً در طول ترم تحصیلی مطالعه کرده استبازخوانی می کند و درباره نکات مهم کتاب، برای مرور کردن در شب امتحان، یادداشت تهیه می نماید. بازخوانی مطالب کتاب درسی و یادداشت برداری دو نوع راهبرد شناختی اند، زیرا دانش آموز از طریق آنها اطلاعات مربوط به درس تاریخ را می آموزد وبه حافظه می سپارد. حال اگر دانش آموز مورد نظر ما، پس از خواندن و یادداشت برداری، بکوشد تا با جواب دادن به سوال های آخر فصل های کتاب آموخته های خود را ارزشیابی کند، این رازشیابی شخصی یک راهبرد فراشناختی به حساب می آید. اگر نتیجه این ارزشیابی نشان دهد که دانش آموز برای امتحان درس آمادگی کامل را کسب نکرده است همان راهبردهای شناختی یا راهبردهای شناختی دیگری را به کار خواهد بست تا اینکهبالاخره اطلاعات لازم را درباره کتاب کسب نماید. منبع: کتاب روشهای مطالعه دکتر سیف، فصل پنجم

عکس یادگیری

روشهای یادگیری1

راهبردهای فراشناختی-برنامه ریزی

راهبردهای فراشناختی عمده را می توان در سه دسته قرار داد: راهبردهای برنامه ریزی، راهبردهای نظارت و ارزشیابی، و راهبردهای نظم دهی. در زیر به توضیح هر یک از اینها توجه کنید. برنامه ریزی راهبردهای برنامه ریزی شامل تعیین هدف برای یادگیری ومطالعه،پیش بینی زمان لازم برای مطالعه،تعیین سرعت مناسب مطالعه،تحلیل چگونگی برخورد با موضوع یادگیری،وانتخاب راهبردهای یادگیری مفید است.دمبو(1994)درباره ی اهمیت این نوع راهبردهای فراشناختی می گوید دانش آموزان ودانشجویان موفق آنهایی نیستند که فقط سرکلاس حاضرمی شوند،به درس گوش می دهند،یادداشت برمی دارند، ومنتظرمی مانند تا معلم تاریخ امتحان را اعلام کند.بلکه دانش آموزان ودانشجویان موفق کسانی هستند کهزمان مورد نیاز برای انجام تکالیف درسی را پیش بینی می کنند،درباره ی تحقیقاتی که باید انجام دهند اطلاعات لازم را به دست می آورند،به هنگام ضرورت گروههای کاری تشکیل می دهند، وازسایر رفتارهای خودنظم دهی نیز استفاده ی فراوان می برند. . منبع: کتاب روشهای مطالعه دکتر سیف، فصل پنجم

عکس یادگیری

روشهای یادگیری1

راهبردهای فراشناختی-نظارت و ارزشیابی

راهبردهای فراشناختی عمده را می توان در سه دسته قرار داد: راهبردهای برنامه ریزی، راهبردهای نظارت و ارزشیابی، و راهبردهای نظم دهی. در زیر به توضیح هر یک از اینها توجه کنید. برنامه ریزی راهبردهای برنامه ریزی شامل تعیین هدف برای یادگیری ومطالعه،پیش بینی زمان لازم برای مطالعه،تعیین سرعت مناسب مطالعه،تحلیل چگونگی برخورد با موضوع یادگیری،وانتخاب راهبردهای یادگیری مفید است.دمبو(1994)درباره ی اهمیت این نوع راهبردهای فراشناختی می گوید دانش آموزان ودانشجویان موفق آنهایی نیستند که فقط سرکلاس حاضرمی شوند،به درس گوش می دهند،یادداشت برمی دارند، ومنتظرمی مانند تا معلم تاریخ امتحان را اعلام کند.بلکه دانش آموزان ودانشجویان موفق کسانی هستند کهزمان مورد نیاز برای انجام تکالیف درسی را پیش بینی می کنند،درباره ی تحقیقاتی که باید انجام دهند اطلاعات لازم را به دست می آورند،به هنگام ضرورت گروههای کاری تشکیل می دهند، وازسایر رفتارهای خودنظم دهی نیز استفاده ی فراوان می برند. . منبع: کتاب روشهای مطالعه دکتر سیف، فصل پنجم

عکس یادگیری

روشهای یادگیری3

راهبردهای فراشناختی-نظارت و ارزشیابی

نظارت و ارزشیابی منظور از نظارت و ارزشیابی این است که یادگیرنده برای آگاهی یافتن ازچگونگی پیشرفت خود و زیر نظرگرفتن وهدایت آن است. از جمله می توان نظارت برتوجه درهنگام خواندن یک متن، ازخودسوال پرسیدن به هنگام مطالعه وکنترل زمان وسرعت مطالعه رانام برد. این راهبردها به یادگیرنده کمک می کنندتا هروقت به مشکلی برمی خورد به سرعت آن را تشخیص داده ،در رفع آن بکوشد. دمبو(1994) در رابطه با استراتژی نظارت وکنترل گفته است " شما مشغول مطالعه وآماده شدن برای امتحان درس زیست شناسی هستید، ازخود درباره ی این درس سوالهایی می پرسید ومتوجه می شوید که بعضی قسمتهای کتاب را خوب نفهمیده اید . روش خواندن ویادداشت برداری شما برای این قسمتهای کتاب موثر نبوده است. لازم است راهبرد یادگیری دیگری را بکارببندید." یکی دیگر ازراهبردهای کنترل ونظارت پیش بینی نمونه سوالهایی است که درامتحان یک درس ممکن است بیایند. این مهارت هم به یادگیری بهتر وهم به جلب توجه بیشتر یادگیرنده کمک می کند. . منبع: کتاب روشهای مطالعه دکتر سیف، فصل پنجم

عکس یادگیری

روشهای یادگیری4

راهبردهای فراشناختی-نظم دهی

نظم دهی راهبردهای نظم دهی انعطاف پذیری در رفتار یادگیرنده را موجب می شوند وبه او کمک می کنند تا هرزمان که برایش ضرورت داشته باشد روش وسبک یادگیری خود را تغییردهد. یکی از ویژگیهای یادگیرندگان موفق توانایی اصلاح کردن راهبردهای شناختی غیر موثر خود یا تعویض آنها با راهبردهای شناختی موثر است.راهبردهای نظم دهی با راهبردهای کنترل ونظارت به طور هماهنگ عمل می کنند.یعنی وقتی که یادگیرنده از راه کنترل ونظارت متوجه می شود که در یادگیری موفقیت لازم را به دست نمی آورد واین مشکل ناشی از سرعت کم یا زیاد مطالعه یا راهبرد غیر موثر یادگیری است،بلافاصله سرعت خود را تعدیل می کند یا راهبرد موثرتری را بر می گزیند.بنا براین،یادگیرنده ی بهره مند از راهبردهای نظم دهی حاضر نمی شود که به روشهای نا موفق یادگیری ومطالعه ادامه بدهد وهمواره،از راه نظارت بر کار خود،نواقص روشها وراهبرد های یادگیری اش را شناسایی می کند وبه اصلاح و یا تعویض آنها اقدام می نماید. حال که با راهبردهای فراشناختی آشنا شدید، میتوانید آنها رادر مقایسه با یکدیگر بررسی کنید. بدین منظور، از جدول 1-5 استفاده کنید. . . منبع: کتاب روشهای مطالعه دکتر سیف، فصل پنجم

عکس یادگیری

روشهای یادگیری6

راهبردهای فراشناختی-ویژگیهای یادگیرندگان راهبردی

ویژگیهای یادگیرندگان راهبردی اگر به رفتار دانش آموزان در موقعیت های یادگیری به دقت بنگیریم، خواهیم دید که در فعالیت های یادگیری خود متفاوت عمل می کنند. اگر به رفتار دانش آموزان در موقعیتهای یادگیری به دقت بنگریم خواهیم دید که در فعالیتهای یادگیری خود متفاوت عمل می کنند.گروهی به سختی حداقل توفیق مورد نیاز برای ادامه ی تحصیلات را کسب می کنند،دسته ای دیگر در حد وسط قرار دارند وموفقیت نسبی به دست می آورند، وبالاخره تعدادی هم هستند که موفقیتهای چشم گیری نصیب خود می سازند.یادگیرندگان موفق همان کسانی هستند که با صفت راهبردی(استراتژیک)شناخته شده اند.واینستاین وهیوم(1998)در توصیف آنان گفته اند: این یادگیرندگان با فعالیتها یا تکالیف یادگیری با اعتماد به نفس بالا واحساس اطمینان از اینکه از عهده ی آن تکالیف بر خواهند آمد روبه رو می شوند، یا دست کم با این احساس که می دانند چگونه باید از پس آنها بر آیند با آنها بر خورد می کنند.این یادگیرندگان سخت کوش، با پشتکار، ومبتکر هستند، ودر برخورد با مشکلات به سادگی دست از کار نمی کشند.آنان می دانند که یادگیری یک جریان فعال است وخود آنان باید مقداری از مسئولیت آن را بپذیرند.یادگیرندگان راهبردی به طور فعال به یادگیری می پردازند ومی دانند که چه وقت می فهمند، وشاید مهمتر از آن،می دانند که چه وقت نمی فهمند.وقتی که با مشکل روبه رو می شوند،می کوشند بفهمند که برای حل آن به چه چیزی نیاز دارند، واز معلم وهم کلاسیهای خود یاری می طلبند.برای آنان مطالعه کردن ویادگرفتن یک فرایند نظامدار است که به میزان زیاد زیر کنترل خودشان است. پژوهشهای انجام شده درباره ی یادگیرندگان موفق یا همان یادگیرندگان راهبردی ویژگیهایی را به دست داده اند که با استفاده از آنها می توان این گونه یادگیرندگان را شناسایی کرد.واینستاین وهیوم(1998)این ویژگیها را به شرح زیر معرفی کرده اند. منبع: کتاب روشهای مطالعه دکتر سیف، فصل پنجم

عکس یادگیری

روشهای یادگیری7

مطالعه استراتژیک در یک نگاه

ویژگیهای یادگیرندگان راهبردی 1. درباره ی چگونه مطالعه کردن اطلاعات زیادی دارند. 2. از راهبردهای یادگیری ومطالعه استفاده می کنند. 3. از مهارتهای فکر کردن استفاده می کنند. 4. برای مهارتهای یادگیری وفکر کردن ارزش قائل اند. 5. علاقه ی کافی برای استفاده از این مها رتها دارند. 6. باور دارند که می توانند این مهارتها را به کار بندند. 7. می توانند فعالیتهای مورد نظر خود رادر یک زمان معقول به انجام برسانند. 8. برای رسیدن به هدفهای خود برنامه ریزی می کنند. 9. بر رفتار وچگونگی پیشرفت خودنظارت می کنند. 10. نتایج کار خود را در رابطه با هدفهای خود وبازخورد حاصل از نظر معلم ارزیابی می کنند. 11. رویکردشان نسبت به یادگیری ومطالعه یک رویکرد نظامدار است. منبع: کتاب روشهای مطالعه دکتر سیف، فصل پنجم

عکس یادگیری

روشهای یادگیری 8

خلاصه ای در مطالعه استراتژیک

به طور خلاصه، راهبردهای فراشناختی تدابیری هستند برای نظارت بر راهبردهای شناختی و کنترل و هدایت آنها. یادگیرندگان راهبردی راهبردهای شناختی را به خدمت می گیرند تا به پیشرفت شناختی دستیابند و از راهبردهای فراشناختی استفاده می کنند تا بر آن پیشرفت نظارت و کنترل داشته باشند. راهبردهای فراشناختی از سه دسته عمده راهبردهای برنامه ریزی، راهبردهای نظارت ورازشیابیف وراهبردهای نظمدهی تشکیل می شوند. یادگیرندگان راهبردی در تحصیل دروس مختلف موفقیت های چشم گیری نصیب خود می سازند. این یادگیرندگان با اعتماد به نفس بالا و احساس اطمیناناز کسب موفقیت با تکالیف یادگیری برخورد می کنند. همچنین آنها از ویزگی هایی برخوردارند که توسط آن ویژگی ها به خوبی از سایر یادگیرندگان قابل تمایزند. منبع: کتاب روشهای مطالعه دکتر سیف، فصل پنجم

سوالات متداول