موسسه تند خوانی نصرت

یادگیری

یادگیری

اهمیت یادگیری و تاثیر ان بر تندخوانی

روشهای یادگیری 1

بررسی مساله روشهای یادگیری – راهبردهای شناختی

روشهای یادگیری 2

بررسی مساله شناخت و فرا شناخت

روشهای یادگیری 3

بررسی مساله تکرار و مرور در راهبردهای شناختی

روشهای یادگیری 4

راهبرد تكرار ويژه موضوع‌های ساده و پايه (غيرمعنی دار)

روشهای یادگیری 4

راهبرد تكرار ويژه موضوع‌های پيچيده (معنی دار)

روشهای یادگیری 5

بسط يا گسترش معنايی

یادگیری سریعتر

راهبردهای گسترش ويژه مطالب ساده وپايه با استفاده از واسطه‌ها

یادگیری سریعتر

راهبردهای گسترش ويژه مطالب ساده وپايه با تصويرسازی ذهنی

یادگیری سریعتر

راهبردهای گسترش ويژه مطالب ساده وپايه با روش مکانها

یادگیری سریعتر

راهبردهای گسترش ويژه مطالب ساده وپايه با سرواژه

یادگیری مطالب پیچیده

راهبردهاي گسترش ويژة ‌مطالب‌ پيچيده با یادداشت برداری:

یادگیری مطالب پیچیده

راهبردهاي گسترش ويژة ‌مطالب‌ پيچيده با خلاصه‌كردن:

یادگیری مطالب پیچیده

راهبردهاي گسترش ويژة ‌مطالب‌ پيچيده با علامت‌گذاری و حاشيه‌نويسی :

یادگیری مطالب پیچیده

راهبردهاي گسترش ويژة ‌مطالب‌ پيچيده با قياس‌گری :

روشهای سازماندهی یادگیری

سازمان دهی

نقشه مفهومی

نقشه مفهومی چیست و چگونه میتوان از ان برای یادگیری و مطالعه استفاده نمود

شناخت و یادگیری

خلاصه مقالات فوق

روشهای یادگیری1

تعریف راهبردهای فراشناختی

روشهای یادگیری1

راهبردهای فراشناختی-برنامه ریزی

روشهای یادگیری1

راهبردهای فراشناختی-نظارت و ارزشیابی

روشهای یادگیری3

راهبردهای فراشناختی-نظارت و ارزشیابی

روشهای یادگیری4

راهبردهای فراشناختی-نظم دهی

روشهای یادگیری6

راهبردهای فراشناختی-ویژگیهای یادگیرندگان راهبردی

روشهای یادگیری7

مطالعه استراتژیک در یک نگاه

روشهای یادگیری 8

خلاصه ای در مطالعه استراتژیکC 2020 Yad-roye-yar institute