کلاس حضوری تندخوانی

طول دوره

هزینه

حد نصاب

تعداد جلسات

جزوات اموزشی

شرکت خانوادگی

روش ثبت نام کلاس تندخوانی

شرایط ثبت نام در کلاسهای تندخوانی نصرت

امتیازات این دوره

موفقیت تضمینی

یک جلسه عملی رایگان

در صورتی که نیاز به جلسه تمرینی باشد یک جلسه به صورت رایگان به دوره اضافه میشودC 2020 Yad-roye-yar institute