کتاب صوتی تندخوانی

کنترل حرکت چشم

بازخوانی کتاب مرجع جامع تندخوانی، نوشته تونی بوزانC 2020 Yad-roye-yar institute