کار و فناوری

کلاس کمک آموزشی کار و فناوری

برگزاری کلاس کمک آموزشی کار و فناوری توسط موسسه تندخوانی نصرت

کلاس تقویتی کار و فناوری

برگزاری کلاس تقویتی کار و فناوری توسط موسسه تندخوانی نصرت

کلاس تست کار و فناوری

شرکت در کلاس تست زنی سریع کار و فناوری و تندخوانی

کلاس خصوصی کار و فناوری تقویتی

درخواست کلاس خصوصی کار و فناوری تقویتی و کمک آموزشی

کلاس روش خواندن کار و فناوری

کلاس روش خواندن و مطالعه کار و فناوری و کتابهای مشابهC 2020 Yad-roye-yar institute