هنر

کلاس های اموزشی و تقویتی هنر

برگزاری کلاس های اموزشی و تقویتی با موضوع درس هنر

کلاس های اموزشی و تقویتی علوم و متون ادبی

برگزاری کلاس اموزشی و تقویتی علوم و متون ادبی

کلاس های امادگی تحصیلی درس سیر هنر در تاریخ

تشکیل و برگزاری کلاس های امادگی تحصیلی درس سیر هنر در تاریخ

کلاس های امادگی تحصیلی هنر و ادب فارسی

برگزاری کلاس های امادگی تحصیلی با محوریت درس هنر و ادب فارسی

کلاس های تقویتی و اموزشی تاریخ

برگزاری و تشکیل کلاس های تقویتی و اموزشی تاریخ

کلاس های تقویتی و اموزشی تاریخ معاصر ایران

برگزاری و تشکیل کلاس های تقویتی و اموزشی با محوریت تاریخ معاصر ایران

کلاس کمک آموزشی هنر

برگزاری کلاس کمک آموزشی هنر توسط موسسه تندخوانی نصرت

کلاس تقویتی هنر

برگزاری کلاس تقویتی هنر توسط موسسه تندخوانی نصرت

کلاس تست هنر

شرکت در کلاس تست زنی سریع هنر و تندخوانی

کلاس خصوصی هنر تقویتی

درخواست کلاس خصوصی هنر تقویتی و کمک آموزشی

کلاس روش خواندن هنر

کلاس روش خواندن و مطالعه هنر و کتابهای مشابهC 2020 Yad-roye-yar institute