موسسه تند خوانی نصرت

همدان

کلاس تندخوانی در همدان

تندخوانی در استان همدان

زمستان 1395

کلاس های روش مطالعه و تندخوانی ما در همدان در سال گذشته تشکیل شد

تابستان 1396

کلاس تندخوانی در همدان در تابستان 1396

تندخوانی همدان تابستان 97

کلاسهای تندخوانی نصرت در تابستان سال 97 در استان همدان تشکیل می گرددC 2017 Yad-roye-yar institute