موسسه تند خوانی نصرت

مهارتهای مطالعه

مهارت مطالعه،کسب قدرت مبتنی بر دانش

مهارت مطالعه چگونه به کسب قدرت منتهی میشود؟

تغییر مهارتهای مطالعه

چگونه تغییراتی در مهارتهای مطالعه داشته باشیم

تندخوانی مهارت مطالعه

چگونه تغییراتی در مهارتهای مطالعه در راستای تندخواندن داشته باشیم

مهارت های لازم و اساسی برای مطالعه (1)

مهارت های لازم و اساسی برای مطالعه: رمزگشایی و روان خوانی

مهارت های لازم و اساسی برای مطالعه (2)

مهارت های لازم و اساسی برای مطالعه :دایره لغات و فهم ساختار جملاتC 2020 Yad-roye-yar institute