موسسه تند خوانی نصرت

مهارتهای مطالعه

مهارت مطالعه،کسب قدرت مبتنی بر دانش

مهارت مطالعه چگونه به کسب قدرت منتهی میشود؟

تغییر مهارتهای مطالعه

چگونه تغییراتی در مهارتهای مطالعه داشته باشیم

تندخوانی مهارت مطالعه

چگونه تغییراتی در مهارتهای مطالعه در راستای تندخواندن داشته باشیمC 2017 Yad-roye-yar institute