موسسه تند خوانی نصرت

مقالات فارسی تندخوانی

اهمیت استفاده از خط بر

چرا همه تندخوان ها همیشه از ابزار خط بری هنگام مطالعه استفاده میکنند

تاریخچه پیدایش تندخوانی

تندخوانی از چه زمانی پیدا شد

توجه بیشتر به ارتباط بین کلمات

اهمیت توجه به گروه کلمات به جای تک تک کلمات



C 2017 Yad-roye-yar institute