موسسه تند خوانی نصرت

مطالعه ی دقیق

علت خستگی هنگام مطالعه

چگونه تغییراتی در شیوه های نادرست مطالعه۱داشته باشیم

هدف خواندن دقیق

خواندن دقیق چیست؟

فواید خواندن دقیق

فواید حاصل از خواندن دقیق چیست؟

روش خواندن دقیق

روش خواندن دقیق چیست؟

فنون مربوط به روش خواندن دقیق

فنون مربوط به روش خواندن دقیق چیست؟

جملات موضوعی یا جملات اصلی

چگونه نکات اصلی یک مطلب تازه را دریابیم؟

ساختمان ذهنی

ساختمان ذهنی چیست؟

طرح سازمانی

طرح سازمانی چیست؟

طرح هرمی

طرح هرمی چیست؟

طرح شعاعی

طرح شعاعی چیست؟

طرح سلولی

طرح سلولی چیست؟

طرح همپوشانی

طرح همپوشانی چیست؟

بهترین نوع یاد گیری

بهترین نوع یاد گیری چیست؟

علامت گذاری و حاشیه نویسی

علامت گذاری و حاشیه نویسی چیست؟

ساختمان مطلب

منظور از کشف ساختمان مطلب چیست؟

طرح سازمانی

طرح سازمانی چیست؟

خلاصه ی ذهنی

خلاصه ی ذهنی چیست؟

ساختمان ذهنی۱

ساختمان ذهنی۱ چیست؟

کاربردهای عملی روش دقیق خوانی

کاربردهای عملی روش دقیق خوانی چیست؟

کاربردهای عملی روش دقیق خوانی۱

کاربردهای عملی روش دقیق خوانی۱ چیست؟

دقیق خواندن

دقیق خواندن چیست؟C 2020 Yad-roye-yar institute