موسسه تند خوانی نصرت

مطالعه ی دقیق

خواندن دقیق:هدف

خواندن دیقیق چیست؟

خواندن دقیق:فواید

راه های خواندن دقیق چیست؟

روش خواندن دقیق

روش خواندن دقیق چیست؟

فنون مربوط به روش خواندن دقیق

فنون مربوط به روش خواندن دقیق چیست؟

جملات موضوعی یا جملات اصلی

جملات موضوعی یا جملات اصلی چیست؟

ساختمان ذهنی

ساختمان ذهنی چیست؟

طرح سازمانی

طرح سازمانی چیست؟

طرح هرمی

طرح هرمی چیست؟

طرح شعاعی

طرح شعاعی چیست؟

طرح سلولی

طرح سلولی چیست؟

طرح همپوشانی

طرح همپوشانی چیست؟

بهترین نوع یاد گیری

بهترین نوع یاد گیری چیست؟

ساختمان مطالب

ساختمان مطالب چیست؟

ساختمان مطالب۱

ساختمان مطالب۱ چیست؟

طرح سازمانی

طرح سازمانی چیست؟

خلاصه ی ذهنی

خلاصه ی ذهنی چیست؟

ساختمان ذهنی۱

ساختمان ذهنی۱ چیست؟

کاربردهای عملی روش دقیق خوانی

کاربردهای عملی روش دقیق خوانی چیست؟

کاربردهای عملی روش دقیق خوانی۱

کاربردهای عملی روش دقیق خوانی۱ چیست؟

دقیق خواندن

دقیق خواندن چیست؟C 2017 Yad-roye-yar institute