موسسه تند خوانی نصرت

مطالعه ی خلاق

تغییراتی در شیوه مطالعه

چگونه تغییراتی در شیوه مطالعه داشته باشیم

یادگیری خلاق و مهارتهای مطالعه

چگونه تغییراتی یادگیری خلاق و مهارتهای مطالعه داشته باشیم

درک کامل و خلاقانه

چگونه تغییراتی در درک کامل و خلاقانه داشته باشیم

مطالعه امروزی

چگونه تغییراتی در مطالعه امروزی داشته باشیم

مهارت و تفکر

چگونه تغییراتی در مهارت و تفکر داشته باشیم

مهارت و تفکر1

چگونه تغییراتی در مهارت و تفکر داشته باشیم

مهارت و تفکر2

چگونه تغییراتی در مهارت و تفکر2 داشته باشیم

دانش وقدرت مطالعه

چگونه تغییراتی در دانش وقدرت مطالعه داشته باشیم

مهارتهای مطالعه

چگونه تغییراتی در مهارتهای مطالعه داشته باشیم

مهارتهای مطالعه2

چگونه تغییراتی در مهارتهای مطالعه داشته باشیم

آفات مطالعه

چگونه تغییراتی در آفات مطالعه داشته باشیم

افات مطالعه1

چگونه تغییراتی در آفات مطالعه1داشته باشیم

سرعت یا درک مطالعه

چگونه تغییراتی در سرعت یا درک مطالعه داشته باشیم

سرعت درک مطالعه1

چگونه تغییراتی درسرعت درک مطالعه داشته باشیم

سرعت یا درک مطالعه2

چگونه تغییراتی درسرعت یا درک مطالعه داشته باشیم

سبک مطالعه

چگونه تغییراتی در سبک مطالعه داشته باشیم

سبک مطالعه1

چگونه تغییراتی در سبک مطالعه داشته باشیم

سبک مطالعه2

چگونه تغییراتی در سبک مطالعه2 داشته باشیم

سبک مطالعه3

چگونه تغییراتی در سبک مطالعه داشته باشیم

سبک مطالعه4

چگونه تغییراتی در سبک مطالعه داشته باشیم

اموزش مهارت مطالعه

چگونه تغییراتی در اموزش مهارت مطالعه داشته باشیم

اموزش مهارت مطالعه1

چگونه تغییراتی در اموزش مهارت مطالعه داشته باشیم

برنامه ی اموزشی مطالعه

چگونه تغییراتی در برنامه ی اموزشی مطالعه داشته باشیم

یادگیری مطالعه سریع

چگونه تغییراتی در یادگیری مطالعه سریع داشته باشیم

یادگیری مطالعه سریع۱

چگونه تغییراتی در یادگیری مطالعه سریع داشته باشیم

اصل مطالعه

چگونه تغییراتی در اصل مطالعه داشته باشیم

سرعت مطالعه سرعت کلمه خوانی

چگونه تغییراتی در سرعت مطالعه سرعت کلمه خوانی داشته باشیم

سرعت مطالعه سرعت کلمه خوانی1

چگونه تغییراتی درسرعت مطالعه و سرعت کلمه خوانی داشته باشیم

هماهنگی چشم و دست در مطالعه

چگونه تغییراتی در هماهنگی چشم و دست در مطالعه داشته باشیم

رعایت اصول مطالعه

چگونه تغییراتی در رعایت اصول مطالعه داشته باشیم

سیستم مطالعه

چگونه تغییراتی درسیستم مطالعه داشته باشیم

سیستم مطالعه۱

چگونه تغییراتی درسیستم مطالعه۱داشته باشیم

سیستم مطالعه۲

چگونه تغییراتی در سیستم مطالعه۲داشته باشیم

محاسبه سرعت مطالعه

چگونه تغییراتی در محاسبه سرعت مطالعه داشته باشیم

محاسبه سرعت مطالعه۱

چگونه تغییراتی درمحاسبه سرعت مطالعه۱داشته باشیم

افات و عوارض مطالعه

چگونه تغییراتی درافات و عوارض مطالعه داشته باشیم

افات و عوارض مطالعه۱

چگونه تغییراتی درافات و عوارض مطالعه۱ داشته باشیم

زمان مطالعه

چگونه تغییراتی در زمان مطالعه داشته باشیم

زمان مطالعه۱

چگونه تغییراتی در زمان مطالعه۱ داشته باشیم

شیوه های نادرست مطالعه

چگونه تغییراتی در شیوه های نادرست مطالعه داشته باشیم

شیوه های نادرست مطالعه۱

چگونه تغییراتی در شیوه های نادرست مطالعه۱داشته باشیم

خستگی در مطالعه

چگونه تغییراتی در خستگی در مطالعه داشته باشیم

خستگی مغر هنگام مطالعه

چگونه تغییراتی درخستگی مغر هنگام مطالعه داشته باشیم

مطالعه متون و درک آن

چگونه تغییراتی در مطالعه متون و درک آن داشته باشیم

مطالعه به شيوه كلمه خواني

چگونه تغییراتی در مطالعه به شيوه كلمه خواني داشته باشیم

حواس پرتی مطالعه

چرا هنگام مطالعه دچار حواس پرتی میشویم و راه جلوگیری از آن چیست

تمرکز در مطالعه

چگونه تغییراتی درتمرکز در مطالعه داشته باشیم

ایجاد تمرکز حواس در مطالعه

چگونه تغییراتی ایجاد تمرکز حواس در مطالعه داشته باشیم

نگرش مطالعه

چگونه تغییراتی در نگرش مطالعه داشته باشیم

افزایش سرعت مطالعه

چگونه تغییراتیافزایش سرعت مطالعه داشته باشیم

مطالعه ی آسان

چگونه تغییراتی در مطالعه ی آسان داشته باشیم

مطالعه ی آسان۱

چگونه تغییراتی در مطالعه آسان۱ داشته باشیم

کاهش درک مطلب در مطالعه

چگونه تغییراتی در سبک مطالعه داشته باشیم

کاهش درک مطلب در مطالعه۱

چگونه تغییراتی در کاهش درک مطلب در مطالعه۱داشته باشیم

خستگی و حواس پرتی در مطالعه

چگونه تغییراتی درخستگی و حواس پرتی در مطالعه داشته باشیم

مصالعه ی مطلب

چگونه تغییراتی درمصالعه ی مطلب داشته باشیم

علاقه و بی حوصلگی در مطالعه

چگونه تغییراتی درعلاقه و بی حوصلگی در مطالعه داشته باشیم

مطالعه در یادگیری

چگونه تغییراتی درمطالعه ویادگیری داشته باشیم

عدم علاقه و بی حوصلگی در مطالعه

چگونه تغییراتی در عدم علاقه و بی حوصلگی در مطالعه داشته باشیم

کند ذهنی در مطالعه

چگونه تغییراتی درکند ذهنی در مطالعه داشته باشیم

کند ذهنی در مطالعه۱

چگونه تغییراتی در کند ذهنی در مطالعه۱ داشته باشیمC 2017 Yad-roye-yar institute