موسسه تند خوانی نصرت

مطالعه خلاق

یادگیری خلاق و مهارتهای مطالعه

چگونه تغییراتی یادگیری خلاق و مهارتهای مطالعه داشته باشیم

درک کامل و خلاقانه

چگونه تغییراتی در درک کامل و خلاقانه داشته باشیم

سرعت در مطالعه یا درک مطلب

چگونه همزمان با سریع خوانی درک مطلب هم داشته باشیم؟

سرعت درک مطالعه1

چگونه تغییراتی درسرعت درک مطالعه داشته باشیم

سرعت یا درک مطالعه2

چگونه تغییراتی درسرعت یا درک مطالعه داشته باشیم

برنامه ی اموزشی یادگیری خلاق

چگونه تغییراتی در برنامه ی اموزشی مطالعه داشته باشیم

اصول مطالعه صحیح

اصول مطالعه صحیح چیست؟

هماهنگی چشم و دست در مطالعه

چگونه تغییراتی در هماهنگی چشم و دست در مطالعه داشته باشیم

محاسبه سرعت مطالعه

چگونه تغییراتی در محاسبه سرعت مطالعه داشته باشیم

محاسبه سرعت مطالعه۱

چگونه تغییراتی درمحاسبه سرعت مطالعه۱داشته باشیم

زمان مطالعه

چگونه تغییراتی در زمان مطالعه داشته باشیم

زمان مطالعه۱

چگونه تغییراتی در زمان مطالعه۱ داشته باشیم

مطالعه متون و درک آن

چگونه تغییراتی در مطالعه متون و درک آن داشته باشیم

مطالعه به شيوه كلمه خواني

چگونه تغییراتی در مطالعه به شيوه كلمه خواني داشته باشیم

ارتباط سرعت مطالعه و تمرکز حواس

رابطه سرعت مطالعه با تمرکز حواس چیست؟

کاهش درک مطلب در مطالعه

چگونه تغییراتی در سبک مطالعه داشته باشیم

کاهش درک مطلب در مطالعه۱

چگونه تغییراتی در کاهش درک مطلب در مطالعه۱داشته باشیم

مطالعه ی مطلب

چگونه تغییراتی درمصالعه ی مطلب داشته باشیم

سرعت در مطالعه

سرعت در مطالعه باید چگونه باشد؟

کند ذهنی در مطالعه

چگونه تغییراتی درکند ذهنی در مطالعه داشته باشیم

کند ذهنی در مطالعه۱

چگونه تغییراتی در کند ذهنی در مطالعه۱ داشته باشیمC 2020 Yad-roye-yar institute