موسسه تند خوانی نصرت

مطالعه خلاق

عکس مطالعه خلاق

یادگیری خلاق و مهارتهای مطالعه

چگونه تغییراتی یادگیری خلاق و مهارتهای مطالعه داشته باشیم

هر چند مهارتهای مطالعه از اسامی عام محسوب می گردد و به مجموعه تکنیکها، فن ها و هنرهایی اطلاق می شود که مطالعه کنده با توسل به آنها می تواند به کسب بازدهی بیشتری از مطالعه خویش بپردازد، اما در اینجا به عنوان یک اسم خاص به کار برده شده است و عنوان یک دوره آموزشی استکه طی آن آموزشهای ضروری برای کسب حداثر بازدهی از مطالعه داده می شود. در نگاهی گذرا به یادگیری خلاق می توان این تعریف را به عمل آورد: یادگیری خلاق یادگیری خلاق عبارتست از: توانایی یادگیری بیشترین مطالب در کمترین زمان، به خاطرسپاری همیشگی و به خاطرآوری راحت و کامل مطالب، همراه با خلاقیت بر اساس اینن تعریف می بایست سرعت مطالعه را افزایش داد تا بتوان حجم بیشتری از مطالب را در زمان کمتری مورد مطالعه قرار داد و همچنین از شرایط مطالعه و سیتسمهای مطالعه ونحوه سازماندهی مطالب و ثبت آن در حافظه از طریق فعال کردن مغز و استفاده از شیوه های یادیاری آگاه باشد تا امکان درک کامل و خلاقانه، به خاطرسپاری همیشگی و یا طولانی و نیز بهخاطرسپاری راحت، کامل و سریع مطالب فراهم آید.

عکس مطالعه خلاق

درک کامل و خلاقانه

چگونه تغییراتی در درک کامل و خلاقانه داشته باشیم

هدفی که برای دوره آموزشی یادگیری خلاق در نظر گرفته شده، بر مبنای تعریف آن تعیین گردیده است و آن عبارتست از : درک کامل و خلاقانه، به خاطر سپاری همیشگی تمامی مطالب و بدون فراموشی با یک بار یادگیری، افزایش سرعت مطالعه، و به خاطرآوری راحت و کامل. برای رسیدن به این هدف والا که موجب کسب 100 درصد بازدهی از مطالعه می گردد، برنامه ای تدوین گردیده است که طی صفحات آتی ارائه خواهد گردید. شایان گفتن است که اجرای برنامه آموزشی یادگیری خلاق و مهارتهای مطالعه تعیین گردیده است، برای هیچ یک از فراگیرانی که خواهان نیل به این هدف هستند، وجود نخواهد داشت.

عکس مطالعه خلاق

سرعت در مطالعه یا درک مطلب

چگونه همزمان با سریع خوانی درک مطلب هم داشته باشیم؟

سرعت درک مطالعه از جمله مسائلی که در مهارتهای مطالعه بر آن تاکید می گردد، افزایش سرعت در مطالعه یا درک مطلب است. طی آموزشهایی که در مهارتهای مطالعه ارائه، بتدریج به مرحله ای خواهیم رسید که خواهیم توانست متون را با سرعتی به مراتب بیش از سرعت قبلی مطالعه کنیم. کسب توانایی در خواندن با سرعت بالا، به معنای آن نیست که ما مجاز به خواندن هر نوع متن با سرعت بالا و به اصطلاح به صورت تندخوانی می باشیم هر چند از چنین توانایی ای برخوردار شده ایم. برای درک مسئله، راننده ای را در نظر بگیرید که توانایی راندن خودرو خویش را با سرعت 200 کیلومتر در ساعت دارد، اما آیا وی تمامی مسیرها را بدون در نظر گرفتن شکل مسیر و زمان خود و هدف از اتومبیل رانی- که به چه منظور و برای رسیدن به کدام مقصد و در چه مدت زمان و از کدام مسیر به رانندگی می پردازد- با سرعتی یکنواخت و یکسان طی می کند؟ آیا می توان و یا مجاز به این امر هستیم که با همان سرعتی که بزرگراهها را طی می کنیم، به طی مسیر شوسه پردازیم؟ آیا مسیر مستقیم با پیچهای تند را با یک سرعت می پیماییم؟ آیا این امر که می خواهیم به مسافرتی تفریحی برویم و در حین رانندگی از درک زیبایی های مسیر نیز غافل نمانیم، با هنگامی که به مسافرتی کاری در مدت زمانی محدود می رویم، موثر در تغییر سرعت با توجه به هدف خویش از آن مسافرت نیست؟

عکس مطالعه خلاق

سرعت درک مطالعه1

چگونه تغییراتی درسرعت درک مطالعه داشته باشیم

سرعت درک مطالعه اینک درک مسئله بسیار آسان است: در هنگام مطالعه نیز با توجه به هدف خویش از آن مطالعه، نوع متن مورد مطالعه، میزان آشنایی با متن، میزان اطلاعات و دانسته های قبلی مربتط با متن، زمان و مکان مطالعه، مدت زمانی که برای مطالعه اختصاص خواهیم داد، نوع مطالعه و سیستم مطالعه مورد عمل، شرایط روحی و جسمی خود در هنگام مطالعه و سایر مواردی که تحت عنوان شرایط مطالعه به آن پرداخت همگی در تعیین سرعت و نظام مطالعه ما در هنگام مطالعه آن متن تاثیر گذاراست بطور مثال سرعت درک مطالعه ما در هنگام مطالعه یک داستان و مطالعه یک کتاب علمی متفاوت است . همچنین زمانی که برای گذراندن وقت سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت خویش به مطالعه می پردازیم با زمانی که به مطالعه به منظور گذراندن یک امتحان و یا رسیدن به هدفی والا می پردازیم . به همین صورت مطالعه در هنگامی که قصد دریافت اطلاعات اجمالی و محدود داریم با زمانی که به مطالعه برای ذخیره سازی اطلاعات و یا نقد مطالب و یا درک زیبایی های متن مورد مطالعه می پردازیم با سرعتهای متفاو انجام می گیرد .

عکس مطالعه خلاق

سرعت یا درک مطالعه2

چگونه تغییراتی درسرعت یا درک مطالعه داشته باشیم

طبقه بندی های متنوعی از سیستمهای مطالعه – بر اساس میزان سرعت مطالعه – می توان به عمل آورد که در سه طبقه عمده جای میگیرند : مطالعه با سرعت زیاد متوسط و کم . مطالعه برای دریافت اطلاعات کلی و آشنایی اجمالی با متن با سرعت زیاد صورت می گیرد . برای این منظور می توان با سرغتی بیش از 1000کلمه در دقیقه به مطالعه پرداخت . مطالعه اجمالی و تند خوانی < به منظور آشنایی اولیه با متن > در این طبقه قرار دارند.

عکس مطالعه خلاق

برنامه ی اموزشی یادگیری خلاق

چگونه تغییراتی در برنامه ی اموزشی مطالعه داشته باشیم

طراحی مباحثی که در این کتاب ارائه می گردد، به گونه ای است تا امکان نیل به هدفی را که برای ایدگیری خلاق تعیین گردیده است، فراهم آورد. برنامه آموزشی یادگیری خلاق بر اساس تعریفی که از آن به عمل می آید، طراحی شده است و در سه بخش ارائه می گردد: در بخش اول، ضمن آشنایی با تعریف و هدف از یادگیری خلاق، بر مسئله افزایش سرعت مطالعه تاکید می گردد. در اینبخش همچنین با نشانه های شیوه های نادرست مطالعه و عوارض آن آشنا می شویم و اینکه به چه صورت می توان به تصحیح شیوه مطالعه و مقابله با عوارض نامطلوب شیوه های نادرست مطالعه پرداخت. در این بخش تکنیکهای افزایش سرعت مطالعه را فرا می گیریم. در بخش دوم، پس از آشنایی با شرایط مطالعه، نظامهای مطالعه، سیتسمهای یادداشت برداری، عوامل موثر در یادگیری و یادآوری و... مورد مطالعه قرار می گیرد. در بخش سوم که تاکید بر تقویت حافظه است، شیوه به خاطسپاری و به خاطرآوری مطالب بر اساس فعال کردن مغز و به کارگیری نیمکره راست مغز در یادگیری و همچنین استفاده از سیتسمهای تداعی و تصاویر ذهنی و سایر شیوه های یادیاری آموزش داده می شود. در هر یک از بخشهای تمرینهای لازم برای کشب بهترین نتیجه از این آموزشها ارائه می شود و همچنین با انجام آزمایشها و تستهای متعدد به سنجش آزموده ها و میزان پیشرفت خود پرداخته می شود.

عکس مطالعه خلاق

اصول مطالعه صحیح

اصول مطالعه صحیح چیست؟

اولین اصل یا مرحله از اصول مطالعه صحیح، دیدن است: هنگامی می توانیم به مطالعه متون و دریافت اطلاعات بپردازیم که به کلمات و خطوط آن نگاه کنیم و به شناسایی آن بپردازیم، چه در شرایط طبیعی، مطالعه بدون نگاه کردن صورت نمی پذیرد. دومین اصل یا مرحله، خواندن است. خواندن، شکلهای مختلف دارد: کلمه خوانی، عبارت خوانی و اندیشه خوانی. شکل خواندن، تاثیر قطعی در سرعت، درک، علاقه به مطالعه، میزان پایداری داده ها در حافظه و میزان بازدهی دارد. سومین اصل یا مرحله دریافت داده ها، درک است: زمانی می توان گفت مطالعه به کمال صورت گرفته و امر دریافت داده ها تحقق پذیرفته است، که مطلب مورد مطالعه را درک کرده باشیم، چه در این صورت اجرای سایر مراحل یادگیری یعنی به خاطرسپاری و به خاطرآوری، به درستی و به طور کامل صورت نخواهد گرفت و از کسب سایر مزایای مطالعه همچون تحلیل و تعمیم، اکتشاف و ابداع و قدرت مبتنی بر دانش باز خواهیم ماند.

عکس مطالعه خلاق

هماهنگی چشم و دست در مطالعه

چگونه تغییراتی در هماهنگی چشم و دست در مطالعه داشته باشیم

اگر چه درک بصری عمده ترین و مهمترین مبنای افزایش سرعت مطالعه است اما ابزار مهمی که برای افزایش سرعت مطالعه بکار گرفته می شود دست خوانی است. دست خوانی یعنی استفاده از دست یا هر خط بر دیگری بعنوان راهنما در هنگام مطالعه. دست خوانی امتیازات متعددی دارد از جمله بطور مستقیم و نیز از طریق مقابله با سرگردانی چشم بین کلمات و خطوط، به ایجاد تمرکز حواسی یاری می دهد، با برگشت چشم روی کلمات قبلی مقابله می کند که افزایش سرعت مطالعه، تمرکز حواس و افزایش درک را در پی دارد، از مکث طولانی روی کلمات جلوگیری می کند و به مقابله با کلمه خوانی و محدودیت حوزه دید، کمک می نماید. در دست خوانی، اصل تبعیت چشم از دست حاکم است یعنی چشم می بایست به تعقیب حرکت دست و خواندن کلمات بالای دست بپردازد. این اصل موید این نکات است که می بایست هنگام مطالعه از دست یا راهنمای خط بر استفاده کرد و نیز چشم مجاز به پیشی گرفتن از دست یا متوقف ماندن یا عقب ماندن از دست نیست. به منظور هماهنگی چشم و دست و بهره گیری از مزایای دست خوانی تمرین های در نظر گرفته شده است که با انجام آن ها- با رعایت اصول مربوطه به آن- هماهنگی چشم و دست نیز زمینه لازم برای افزایش سرعت مطالعه و اجرای تکنیک های مربوط فراهم خواهد آمد.

عکس مطالعه خلاق

محاسبه سرعت مطالعه

چگونه تغییراتی در محاسبه سرعت مطالعه داشته باشیم

سرعت عبارتست از طی مسافتی معین در واحد زمان یعنی : سرعت=(شده طی مسافت مقدار)/زمان سعت مطالعه نیز از این قاعده مستثنی نیست و مسافت طی شده، همان متن مورد مطالعه می باشد، پس: مطالعه سرعت=(مطالعه مورد متن مقدار)/زمان

عکس مطالعه خلاق

محاسبه سرعت مطالعه۱

چگونه تغییراتی درمحاسبه سرعت مطالعه۱داشته باشیم

بهترین نحوه سنجش مقدار متن مورد مطالعه، شمارش کلمات می باشد، چه در آن اندازه صفحات و یا بزرگی و کوچکی خطوط نقشی ندارد و از اختلاف ناچیزی که در تعداد کلمات به جهت اندازه حروف ایجاد می شود، می توان چشم پوشی کرد، بنابراین متن مورد مطالعه بر اساس تعداد کلمات آن محاسبه می شود. همچنین بهترین معیار برای محاسبه زمان مطالعه، دقیقه می باشد. پس: مطالعه سرعت=(مطالعه مورد متن کلمات تعداد)/(دقیقه حسب بر)زمان

عکس مطالعه خلاق

زمان مطالعه

چگونه تغییراتی در زمان مطالعه داشته باشیم

برای کشف شیوه های درست مطالعه، نیاز به مطالعه تطبیقی شیوه ها و اندازه گیری شاخص ها می باشد. اولین معیار برای اندازه گیری، که امکان مقایسه سریع شیوه ها و استخراج نتایج را امکان پذیر می سازد، زمان است. از آنجا که پایین بودن سرعت مطالعه از جمله عوارض و نشانه های نادرست بودن شیوه مطالعه است و همچنین به دلیل تاکیدی که در بخش اول از آموزشهای مهارتهای مطالعه بر افزایش سرعت مطالعه می گردد، مطالعه تطبیقی شیوه های مطالعه را بر اساس مقایسه میزان زمانی که برای مطالعه یک متن واحد از سوی دو مطالعه کننده همتراز می گردد، پی می گیریم

عکس مطالعه خلاق

زمان مطالعه۱

چگونه تغییراتی در زمان مطالعه۱ داشته باشیم

به طور معمول فردی را که با صرف زمان کمتری نسبت به دیگری به مطالعه متن پرداخته است تندخوان، و دیگری را کندخوان می نامیم. در مطالعه این بخش فرض را بر این می نهیم که فرد تندخوانقادر به کسب بازدهی بیشتریاز مطالعه خویش خواهد بود. در صورت اثبات این فرضیه چنین نتیجه گرفته خواهد شد که برای افزایش میزان بازدهی، افزایش سرعت مطالعه به عنوان یک رکن و پایه شیوه درست مطالعه ضروری است

عکس مطالعه خلاق

مطالعه متون و درک آن

چگونه تغییراتی در مطالعه متون و درک آن داشته باشیم

مطالعه متون و درک و به خاطرسپاری آنها به شیوه عادی و به صورت جملات، عملی است خلاف رفتار طبیعی و ساختار و کارکرد مغز که موجب خستگی آن و بروز اشکال در درک مطالب و می گردد. همچنین هر گاه سرعت مطالعه کم باشد، حرکت خلاف طبیعت مغز را مضاعف کرده ایم، چه بنابر اصل فزونی رشد ذهنی بر رشد فیزیکی، مغز توانایی درک و دریافت حجم بیشتری از مطالب را نسبت به زمانی که به زمانی که به مطالعه به تناسب توانایی فیزیکی و نه ذهنی می پردازیم، دارد و هر گاه متناسب با رشد ذهنی و سرعت گیرایی و شیوه عمل آن اقدام ننماییم، به خستگی مغز دامن زده ایم. در سطور آینده خواهیم دید که هرگز نیاز به حرکت بر مبنای توانایی فیزیکی خود نداریم و مغز به سرعت نسبت به انتقال مطالبی که در رویت قرار گرفته است، اقدام می کند.

عکس مطالعه خلاق

مطالعه به شيوه كلمه خواني

چگونه تغییراتی در مطالعه به شيوه كلمه خواني داشته باشیم

در هنگام مطالعه به شيوه كلمه خواني يا قرائت متن،به مثابه آن است كه1/0توانائي مغزوسرعت انتقال آن رابكارميگيريم وباتوجه به آنكه ساير شيوه هاي يادياري وشرايط مطلوب مطالعه را به كار نمي گيريم،خستگي مغز امري است قطعي.براي درك وتجسم مورد،فردي را درنظر آوريدكه هماننديك صفحه گرامافون بادور كندصحبت ميكندوبيان هر كلمه وفاصله آن تا كلمه بعد چندثانيه طول مي كشد،آيادر اين حالت قادربه درك كامل صحبتهاي وي خواهيم بود؟مطالعه به شيوه كلمه خواني كه باسرعت پاييني صورت ميگيرد،همان حالتي رايراي مغز درپي داردكه صحبت كردن فردي با مخاطب خود به صورت كلمه كلمه وبريده بريده بافاصله زماني ميان هر كلمه.

عکس مطالعه خلاق

ارتباط سرعت مطالعه و تمرکز حواس

رابطه سرعت مطالعه با تمرکز حواس چیست؟

برای درکارتباط سرعت مطالعه و تمرکز حواس، راننده ای را در نظر آورید که با سرعت 20 کیلومتر در ساعت- سرعتی معادل 3 برابر سرعت یک انسان پیاده- به راندن اتومبیل به سایر مسائل پیرامون خوش توجه کند، به عبارتی دیگر راننده می تواند توجه خویش را در آن واحد به چندین موضوع متمایل سازد، چرا که میزان جابجایی اتومبیل در آن واحد کم است و راننده تا رسیدن به پایان حد اطمینان دید خود، فرصت کافی برای پرداختن به سایر امور نیز دارد. حال چنانچه سرعت اتومبیل به 200 کیلومتر در ساعت افزایش یابد، آیا راننده می تواند توجه خود را به سایر مسایل و دیدن موضوعات پیرامون خویش و تمرکز بر آنها معطوف سازد؟ بی تردید پاسخ منفی است و راننده برای رسیدن به مقصود می بایست تمامی توجه خویش را بر موضوع اصلی- رانندگی- متمرکز سازد. در هنگام مطالعه نیز چنین موردی صادق است: چنانچه با سرعت کمی به مطالعه بپردازید از آنجا که انتقال اطلاعات در حجم کمی صورت می گیرد، مغز به سرعت به دریافت و ذخیره سازی آن اطلاعات اقدام می کند و برای لحظه ای در انتظار دریافت اطلاعات بعدی می ماند، اما از آنجا که سرعت مطالعه و درنتیجه سرعت انتقال اطلاعات بسیار کمتر از توان دریافتمغز است و سیستمهای دیگری را برای حضور مغز نگرفته اید، مغز خود به ارائه برنامه می پردازد، به همان صورت که راننده اتومبیل می توانست حین رانندگی با سرعت کم به دریافت اطلاعاتی از پیرامون خویش جدا از موضوع اصلی بپردازد. چنانچه مطالعه با سرعت بیشتری صورت گیرد، مغز همچون راننده دومی ملزم به تمرکز حواس بر موضوع اصلی – متن مورد مطالعه- است.

عکس مطالعه خلاق

کاهش درک مطلب در مطالعه

چگونه تغییراتی در سبک مطالعه داشته باشیم

از ویژگی های بارز شیوه های نادرست مطالعه، عدم درک مطالب است. کاهش یا عدم درک مطلب به علل مختلفی روی می دهد: بی ارتباطی متن مورد مطالعه با رشته تخصصی خود، نداشتن مطالعه و اطلاعات قبلی در زمینه متن مورد مطالعه، شرایط نامناسب محیطی در هنگام مطالعه، عدم رعایت ضروریات و شرایط مطالعه، نبود شرایط مناسب و ضروری نزد مظالعه کننده عدم رعایت مراحل قبل، حین و پس از مطالعه، سیستم مطالعه نادرست و... از مواردی است که کاهش درک مطلب را موجب می شود

عکس مطالعه خلاق

کاهش درک مطلب در مطالعه۱

چگونه تغییراتی در کاهش درک مطلب در مطالعه۱داشته باشیم

آیا پایین بودن سرعت مطالعه، کاهش درک مطلب را به دنبال دارد؟ بی تردید به خاطر دارید که درابتدای این فصل طبقه بندی عوارض و آفات شیوه های نادرست مطالعه را- با توجه به موضوع این فصل- بر پایه آفت پایین بودن سرعت مطالعه قرار دادیم. بنابراین طرح این سوال که چگونه پایین بودن سرعت مطالعه به کاهش درک مطلب می انجامد، منطقی است.

عکس مطالعه خلاق

مطالعه ی مطلب

چگونه تغییراتی درمصالعه ی مطلب داشته باشیم

در اینجا افزایش سرعت مطالعه و تمرکز ناشی از آن، از جنبه ای دیگر مورد توجه فرار می گیرد: هر گاه با استفاده از دست به عنوان خط بر و راهنما به مطالعه بپردازیم، از سرگردانی چشم بین کلمات و خطوط جلوگیری به عمل می آید که این به معنای صرفه جویی در مقدار زمانی است که به گم کردن کلمات و خطوط و پیوند مجدد عبارات به یکدیگر اختصاص می یافت. همچنین به دلیل جلوگیری از گسستگی در کلام، تمرکز حواس پایدار می ماند. از سوی دیگر خودداری از برگشت چشم روی کلمات قبلی، هم به معنای مطالعه متن در زمانی کمتر یعنی افزایش سرعت مطالعه است و هم به دلیل عدم امکان برگشت و دوباره خوانی متن، لزوماً تمامی حواس معطوف موضوع اصلی می شود که در نتیجه این پایداری تمرکز حواس، درک مطلب امکان پذیر می گردد.

عکس مطالعه خلاق

سرعت در مطالعه

سرعت در مطالعه باید چگونه باشد؟

همانگونه که گفته شد، مسدله سرعت مطالعه به عنوان یکی از مباحث پایه ای در این بحث مدنظر قرار گرفت. بی تردید همگان بر این امر واقفیم که هر متنی با توجه به شرایط متن خوانده می شود و سرعت مطالعه بر اساس ویژگی هایی که برشمردیم، تعیین می گردد. نکته مورد تاکید این است که توانایی تندخوایی را به صورت اندیشه خوانی و عبارت خوانی داشته باشیم و بتوانیم بدون برگشت روی کلمات قبلی و چندباره خوانی، با کاهش زمان مکث روی کلمات و افزایش حوزه دید، به درک کامل متن مورد مطالعه بپردازیم. این توانایی به آن معنی نیست که مجاز به خواندن تمامی متون با حداکثر سرعت می باشیم: خواندن متون با سرعت پایین همانقدر زیان آور است که خواندن با بالاترین سرعت. با توجه به آنکه حجم وسیعی از منابع مورد مطالعه تکراری است و یا به تشریح مباحثی پرداخته می شود کهبه سادگی قابل درک است، ضروری است به سرعت به مطالعه این نوع متون بپردازیم، در غیر این صورتعوارضی را که یرشمردیم، به سرعت پا به میدان می نهند و امکان انجام مطالعه ای خوب و راحت را از ما سلب می نمایند که نه تنها از کسب بازدهی، مطلوب از آن مطالعه باز می مانیم، اثرات سوء آنبر ذهن و تفکر ما نقش خواهد بست و درنتیجه به نقطه اوج تونمندی و کسب قدر مبتنی بر دانش، نایل نخواهیم شد.

عکس مطالعه خلاق

کند ذهنی در مطالعه

چگونه تغییراتی درکند ذهنی در مطالعه داشته باشیم

بخش عمده اطلاعات، بویژه اطلاعات تخصصی، از طریق مطالعه دریافت می شود و هرگز نمی توان با تکیه بر سایر حواس، بدون خواندن کتاب و سایر منابع، به شناخت کامل موضوع مورد نظر پرداخت. چنین فردی که امکانات محدودی را برای شناخت و کسب اطلاعات دراختیار گرفته است، هرگز نمی تواند موفق به تحلیل دقیق اطلاعات و درک زوایای ناپیدا گردد. دامنه اطلاعات وی محدود و در تحلیل شرایط و تفسیر داده ها و تبیین رویدادها ناتوان خواهد بود. وی قادر به تشخیص درست شیوه ها و حل مشکلات به بهترین روش، نخواهد بود. دامنه محدود دید وی امکان رویت تمامی زوایا را از وی سلب می کند و در این صورت میزان بهره وری وی در پایین ترین حد خود قرار خواهد داشت، چه وی قادر به بهره برداری بهینه از امکانات و شرایط نخواهد بود و نمی تواند به تحلیلهای نواز دادهها و کشف ارتباط بین مفاهیم بپردازد

عکس مطالعه خلاق

کند ذهنی در مطالعه۱

چگونه تغییراتی در کند ذهنی در مطالعه۱ داشته باشیم

بنابراین هر گاه نتوان زمینه ای را فراهم ساخت که بر مبنای آن به مطالعه ای راحت پرداخت، ناتوانی های پیامد آن- که تحت عنوان کندذهنی بیان می شود- امری است قطعی. مطالعه راحت و مفید که کسب حداکثر بازدهی از اوقات مطالعه را فراهم می سازد، زمانی تحقق می یابد که درک و یادگیری کامل صورت پذیرد، درک و یادگیری در شرایطی که تمرکز حواس و دقت وجود دارد، روی می دهد و در زمانی می توان به تمرکز حواس دست یافت که زمینه های آن از جمله افزایش سرعت مطالعه- موضوع این بخش- فراهم سازیم. همچنین با توجه به حجم گسترده اطلاعات، چنانچه نتوانیم با سرعتی بیشتر به مطالعه و کسب اطلاعات بپردازیم، به بخش انبوهی از اطلاعات دست نخواهیم یافت که در این صورت در مقایسه با سایرین، فردی با دانش و اطلاعات کم جلوه خواهیم کرد که این همان کم دانشی و ناتوانی در تحلیل است که به نام کند ذهنی می نامیم.

عکس مطالعه خلاق

یادگیری خلاق

یادگیری خلاق فرآیند دستیابی به دانش و توانایی ها با استفاده از فرآیندهای خلاق است. به عبارت دیگر ، ایجاد تئوری ها ، آزمون ها ، داستان ها ، راه حل ها ، تجزیه و تحلیل و طرح ها بر خلاف تلاش صرف به خاطر سپردن اطلاعات. موارد زیر انواع متداول یادگیری خلاق است یادگیری خلاق در سالهای اولیه قدرت فرآیندهای خلاق در کمک به کودکان در رسیدن به پتانسیل های کامل در سال های اولیه و بعد از آن را تأیید می کند. ... تحریک تخیل کودک. ایجاد خلاقیت و خودآگاهی در بزرگسالان. ایجاد محیط های فعال و فضاهای خلاق..

سوالات متداول