موسسه تند خوانی نصرت

مطالعه

مطالعه

اهمیت مطالعه و یادگیری

روش مطالعه

معرفی کتاب روشهای مطالعه دکتر سیف

روش مطالعه

معرفی کتاب روشهای مطالعه دکتر سیف

انواع مطالعه

انواع مطالعه در تند خوانی

مبانی نظری مطالعه 1

بررسی مساله ادراک در درک و یادگیری

مبانی نظری مطالعه 2

بررسی مساله احساس در درک و یادگیری

مبانی نظری مطالعه 2

بررسی مساله توجه در درک و یادگیری

مبانی نظری مطالعه 4

بررسی مساله توجه در درک و یادگیری

مبانی نظری مطالعه 4

بررسی مساله یادگیری در درک و یادگیری

مبانی نظری مطالعه 4

بررسی مساله یادگیری عمدی وغیرعمدی در درک و یادگیری

مبانی نظری مطالعه 5

بررسی مساله تفکر عمدی وغیرعمدی در درک و یادگیری

مبانی نظری مطالعه 6

بررسی مساله مقایسه ادراک، یادگیری ، و تفکر با یکدیگر در درک و یادگیری

مبانی نظری مطالعه 7

یادگیری بدون اراده

روش هایی برای تشویق کودکان به کتاب خواندن (1)

چگونه کودکان را به کتاب خواندن تشویق کنیم؟

روش هایی برای تشویق کودکان به کتاب خواندن (2)

چگونه کودکان را کتاب خواندن تشویق کنیم؟

راه هایی برای اینکه عاشق مطالعه شوید (1)

عشق به مطالعه

راه هایی برای اینکه عاشق مطالعه شوید (2)

عشق به مطالعه

راه هایی برای اینکه عاشق مطالعه شوید (3)

عشق به مطالعه

راه هایی برای اینکه عاشق مطالعه شوید (4)

عشق به مطالعه

راه هایی برای اینکه عاشق مطالعه شوید (5)

عشق به مطالعه

راه هایی برای اینکه عاشق مطالعه شوید (6)

عشق به مطالعه

راه هایی برای اینکه عاشق مطالعه شوید (7)

عشق به مطالعهC 2020 Yad-roye-yar institute