موسسه تند خوانی نصرت

مطالعه

مطالعه

اهمیت مطالعه و یادگیری

روش مطالعه

معرفی کتاب روشهای مطالعه دکتر سیف

روش مطالعه

معرفی کتاب روشهای مطالعه دکتر سیف

مبانی نظری مطالعه 1

بررسی مساله ادراک در درک و یادگیری

مبانی نظری مطالعه 2

بررسی مساله احساس در درک و یادگیری

مبانی نظری مطالعه 2

بررسی مساله توجه در درک و یادگیری

مبانی نظری مطالعه 4

بررسی مساله توجه در درک و یادگیری

مبانی نظری مطالعه 4

بررسی مساله یادگیری در درک و یادگیری

مبانی نظری مطالعه 4

بررسی مساله یادگیری عمدی وغیرعمدی در درک و یادگیری

مبانی نظری مطالعه 5

بررسی مساله تفکر عمدی وغیرعمدی در درک و یادگیری

مبانی نظری مطالعه 6

بررسی مساله مقایسه ادراک، یادگیری ، و تفکر با یکدیگر در درک و یادگیری

مبانی نظری مطالعه 7

یادگیری بدون ارادهC 2017 Yad-roye-yar institute