مطالعات اجتماعی

کلاس امادگی تحصیلی جغرافیای ایران

برگزاری کلاس امادگی تحصیلی با موضوع درس جغرافیای ایران

کلاس های اموزشی و تقویتی محیط زیست

برگزاری کلاس های اموزشی و تقویتی با موضوع محیط زیست

کلاس کمک آموزشی مطالعات اجتماعی

برگزاری کلاس کمک آموزشی مطالعات اجتماعی توسط موسسه تندخوانی نصرت

کلاس تقویتی مطالعات اجتماعی

برگزاری کلاس تقویتی مطالعات اجتماعی توسط موسسه تندخوانی نصرت

کلاس تست مطالعات اجتماعی

شرکت در کلاس تست زنی سریع مطالعات اجتماعی و تندخوانی

کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی تقویتی

درخواست کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی تقویتی و کمک آموزشی

کلاس روش خواندن مطالعات اجتماعی

کلاس روش خواندن و مطالعه مطالعات اجتماعی و کتابهای مشابهC 2020 Yad-roye-yar institute