موسسه تند خوانی نصرت

مصاحبه با مهندس نصرت(1373)

‌ ‌‌‌تـندخوانی‌ علمی یعنی جهش به سوی پیشرفت

سرعت خواندن در ایران

تکنیکهای‌ تـندخوانی

بـاید دانست تندخوانی روش‌ها و تکنیک‌های مـختلفی دارد

روش تدریس

آقای مهندس نـصرت در خـاتمه روش‌ تدریس تندخوانی را‌ چنین‌ تـشریح‌ مـی‌کند:C 2017 Yad-roye-yar institute